Εφαρμογή διατάξεων του ν.4491/2017 "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ τ.Α΄ 152/13.10.2017)

Ανάρτηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 1176/03-11-2017 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Εφαρμογή διατάξεων του ν.4491/2017 "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -  Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης  για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ τ.Α΄ 152/13.10.2017)"