Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                     Πάτρα  21  / 11  / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, 2) Μαθηματικών, 3) Χημείας, 4) Επιστήμης των Υλικών, 5) Χημικών Μηχανικών, 6) Ιατρικής, 7) Φαρμακευτικής και 8) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταμορφικές Διεργασίες σε Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Δ79469Β7Θ-ΛΩΝ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3504

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Ειδικές Συναρτήσεις».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 674Ε469Β7Θ-ΠΑΠ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3505

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Τ65469Β7Θ-ΩΩΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3506

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία ή/και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή/και τους κβαντικούς υπολογιστές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΗ7Σ469Β7Θ-7Τ9     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3507

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/15-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΣΤΔ469Β7Θ-47Τ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3508

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με εξειδίκευση στην Ενζυμολογία και τη Βιοσύνθεση των Πρωτεϊνών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΔΥ5469Β7Θ-Α5Θ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3509

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΜΛΖ469Β7Θ-ΞΛΑ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3510

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/15-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΥΡ2469Β7Θ-Π2Θ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3511

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/15-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΡΙΒ469Β7Θ-Π9Ζ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3512

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στη Διαφήμιση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/10-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 60ΠΙ469Β7Θ-ΨΒΒ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3513

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η    22  /  1  / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
                   
Γεωλογίας:                   e-mail: nanlampr@upatras.gr,
                                    geosecre@upatras.gr
                                    Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                                    τηλ.: 2610-997922-7590

Μαθηματικών:            e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                   Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                   τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Χημείας:                     e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr
                                   Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
                                  τηλ.: 2610-996013/997101/996009/996012                                                                    

Επιστήμης των Υλικών:           e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
                                                             mscisecr@upatras.gr
                                                 Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                                 τηλ.: 2610-997554

Χημικών Μηχανικών:               e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                                Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr,  
                                                τηλ.: 2610-969500-503

Ιατρικής:                                 e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Φαρμακευτικής:                      e-mail: pharminf@.upatras.gr 
                                               Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
                                              τηλ.: 2610-962300

Διοίκησης Επιχειρήσεων:      e-mail: secretar@upatras.gr,
                                                          eyannop@upatras.gr
                                              Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr
                                              τηλ.: 2610-969988, 2610-997586                                                                                                         

                                                                                                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                    ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

                                                                                                                                                           ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: