Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                        Πάτρα   1  /  12  / 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 4) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 5) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1173/23-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΛ0Ο469Β7Θ-3ΤΨ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3651

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές και χημικές ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών βιοϊατρικού ενδιαφέροντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/23-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 78ΗΚ469Β7Θ-1ΙΙ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3652

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και λειτουργία προηγμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1173/23-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω29Ξ469Β7Θ-6ΧΨ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3653

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη φυσικών διεργασιών σε συστήματα τυρβώδους καύσης-Τεχνικές μετρήσεων σε ροϊκά πεδία υψηλών θερμοκρασιών (με έμφαση σε οπτικές τεχνικές σε αέριες φλόγες) και συναφείς υπολογιστικές προσομοιώσεις-Τεχνικές πειραματικών συσκευών για την μελέτη θαλάμων καύσης και αναμικτικών ακροφυσίων αεροστροβίλων και συναφείς υπολογιστικές προσομοιώσεις».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/23-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΙΚ6469Β7Θ-ΧΚΟ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3656

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/23-11-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 62ΥΘ469Β7Θ-Ξ53    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3657

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  τις  ανωτέρω  θέσεις  είναι η   2  /  2   / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          

                   
Μαθηματικών:                                 e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                                        Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                                        τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750
      
Επιστήμης των Υλικών                      e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
                                                                       mscisecr@upatras.gr
                                                           Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                                           τηλ.: 2610-997554

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών               e-mail: secretary@ece.upatras.gr,
και Τεχνολογίας Υπολογιστών:        Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr,
                                                         τηλ.: 2610-996420
        
Μηχανολόγων και                            e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Αεροναυπηγών Μηχανικών             Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr 
                                                        τηλ.: 2610-969400/969402/969403

Ιατρικής:                                          e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                        Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                        τηλ.: 2610-969100/992942/969114

 

      
                                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                             ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                                                                  ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: