Πλαίσιο

     Το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΔΤ του ΠΠ)  είναι ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων το οποίο συνδέει όλες τις οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου μεταξύ τους καθώς και με ελληνικά και διεθνή δίκτυα, με στόχο την προώθηση και τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος. Με την ευθύνη εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης του Δικτύου Τηλεματικής έχει επιφορτιστεί το Τμήμα Δικτύων (με τη διακριτική ονομασία UPnet) της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων του Ιδρύματος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών

  • Δικαίωμα χρήσης του ΔΤ του ΠΠ.
  • Υποχρεωτική τήρηση κανόνων και όρων χρήσης υπηρεσιών τηλεματικής.
  • Παραχώρηση αυστηρά προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • Ευθύνη χρήστη για τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο που προέρχεται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα του, τον προσωπικό του λογαριασμό πρόσβασης ή τον προσωπικό του υπολογιστή.
  • Ευθύνη χρήστη για την επιλογή και τη διαφύλαξη του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και για την ορθή λειτουργία και ασφάλεια του προσωπικού του υπολογιστή όσον αφορά τη σύνδεση στο ΔΤ του ΠΠ.

     Ως πρωτοβάθμιο όργανο διαπίστωσης και αντιμετώπισης παραβάσεων του παρόντος κανονισμού έχει οριστεί η Επιστημονική Επιτροπή Τμήματος Δικτύων, ενώ ως  δευτεροβάθμιο όργανο έχει οριστεί η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος.