ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ-2018 "

   Ε 423

   1.191.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

   ορίζεται η 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00

    

Κατηγορία: 
Χρήστες: