Το ΔΙΠΜΣ έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, την βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. η εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη  εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
β.  η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΔΙΠΜΣ τόσο σε επίπεδο θεωρίας, σχεδίασης οπτικών και οπτοηλεκτρονικών δομών και συστημάτων, όσο και πειραματικής ανάπτυξης και τεχνικής εφαρμογής σε σύγχρονους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος,
γ. η διερεύνηση και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την προσφορά τεχνολογικών λύσεων και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τους
δ. ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και ειδικότερα:
ε. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να στελεχώσουν άμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, συνεισφέροντας με νέα γνώση, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου
στ. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
ζ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και ενίσχυση των παραγωγικών τομέων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας

Tο ΔΙΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.