Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) έχει  ως  γνωστικό αντικείμενο  τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σκοπό  την  επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων  με γνώσεις υψηλής  στάθμης, ανάλογες των αναγκών της  συγκεκριμένης ειδίκευσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι : 
α. Η προαγωγή γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
β. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
γ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
δ. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
ε. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
(1) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
(2) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,  
(3) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα

Η χρονική  διάρκεια  των σπουδών  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Οι φοιτητές δεν καταβάλλουν τέλη φοίτησης.