Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη ανάπτυξη σύγχρονης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το  ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της  χώρας. Συγχρόνως, το  διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

  1. Δίπλωμα   ή   πτυχίο   Τμημάτων   Πολιτικών   Μηχανικών   Πανεπιστημίων   ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, δίπλωμα ή πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχίο Τμημάτων Σχολών Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ  και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από  το  ΔΟΑΤΑΠ ως  ισότιμου ιδρύματος της  αλλοδαπής, ή  κατοχή  ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 από Τμήματα ή Σχολές της παραγράφου (α).
    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για  παράδειγμα η ύπαρξη εξαιρετικής  ποιότητας  και  επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από εισήγηση της  Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.
    Η  εξαίρεση από  την κατοχή ΔΜΣ δεν ισχύει για Πτυχιούχους ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών, οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ.
  3. Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και απόφαση της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα.

Τμήμα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος