Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Ειδικότερα, με τις διδακτορικές σπουδές του Τμήματος επιτυγχάνονται:

α) Η προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και η  παραγωγή νέας γνώσης.
β) Η εκπαίδευση νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση, με σκοπό την αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας των πολιτισμικών διαχειριστών και πολιτισμικών τεχνολόγων.
γ) Η δημιουργία συνεργιών, τόσο με το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό του Τμήματος, όσο και με τα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και άλλων πανεπιστημίων, για τη μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση των πόρων του Τμήματος.
δ) Η προβολή των δυνατοτήτων του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από ένα πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει: (α) γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης, που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεπιστημονικού προβληματισμού της Πολιτισμικής Διαχείρισης, (β) πρωτοποριακή προσέγγιση, η οποία θα αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της Πολιτισμικής Διαχείρισης για τη χώρα, (γ) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα πολιτισμικής πολιτικής, (δ) έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών από το χώρο πληροφορικής και άλλων επιστημών για την προβολή πολιτιστικών τεκμηρίων και την επεξεργασία σχετικού ψηφιακού υλικού.
ε) Να καταστεί το Τμήμα πόλος έλξης για νέους διανοούμενους, αλλά και καταξιωμένους συναδέλφους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Τμήμα

Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας