Δοκιμή σεισμικής συμπεριφοράς του μεγαλύτερου κτηρίου που έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα

Το Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ως ένας από τους 23 εταίρους του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος H2020: SERA – Seismology and Earthquake Engineering Research Infra-structure Alliance for Europe, διαθέτει την υποδομή και την τεχνογνωσία του για δοκιμές που προτείνονται από διεθνείς ερευνητικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν αντίστοιχη εργαστηριακή δυνατότητα. Μια τέτοια διεθνής ερευνητική ομάδα (από Κύπρο, Γαλλία και Ελλάδα) πρότεινε τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου τριών ορόφων με λείους οπλισμούς (χωρίς νευρώσεις) και ματίσεις με άγκιστρα, όπως συνηθιζόταν μέχρι πριν το 1980, και τα οποία χαρακτηρίζουν μεγάλο τμήμα του οικοδομικού αποθέματος και της χώρας μας.

Η κατασκευή αυτή ανήκει στην κατηγορία των μη-σεισμικά σχεδιασμένων κατασκευών, δηλαδή κατασκευές, οι οποίες σχεδιάστηκαν είτε χωρίς είτε βάσει κανονιστικών διατάξεων πολύ υποδεέστερων αυτών που ισχύουν στην Ελλάδα και διεθνώς, την τελευταία δεκαετία. Η κατασκευή δοκιμάστηκε σε κλίμακα 1:1.5. Το κτίριο, κάτοψης 6.90x3.30m και ύψους 6.0m, κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει 3 και 2 υποστυλώματα στη μεγάλη και τη μικρή πλευρά, αντίστοιχα, τα οποία πακτώθηκαν στο ισχυρό δάπεδο του εργαστηρίου. Για λόγους σύγκρισης της συμπεριφοράς, η υπερκάλυψη (μάτιση) των οπλισμών σε ορισμένα υποστυλώματα γινόταν με άγκιστρα, ενώ σε άλλα (σε αντίστοιχες θέσεις) οι οπλισμοί ήταν συνεχείς. Στο κτίριο επιβλήθηκε οριζόντια φόρτιση σεισμικού τύπου, μέσω 5 εμβόλων στηριζόμενων στον ισχυρό τοίχο αντίδρασης του εργαστηρίου και υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις: μια με το κτίριο όπως κατασκευάστηκε (αρχική κατάσταση) και μια αφότου οι βλάβες, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη δοκιμή επισκευάστηκαν με χρήση ανθρακονημάτων σε μορφή υφάσματος, τα οποία επικολλήθηκαν με ρητίνη σε βάση/κορυφή των υποστυλωμάτων, καθώς και στους κόμβους δοκών-υποστυλωμάτων του ισογείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε σχέση με το κτίριο στην αρχική μορφή του (το οποίο παρουσίασε ρηγματώσεις φερόντων στοιχείων για οριζόντια μετακίνηση κορυφής 5εκ.), το επισκευασμένο/ενισχυμένο κτίριο έφτασε σε μετακίνηση κορυφής 20 εκ., ικανοποιώντας χωρίς πρόβλημα τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

Η ερευνητική ομάδα, βασιζόμενη στη μακροσκοπική παρατήρηση της συμπεριφοράς, τις βλάβες που εμφανίστηκαν και σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων που ελήφθησαν (110 αισθητήρες), εργάζεται για την ανάπτυξη και τη βαθμονόμηση κατάλληλων προσομοιωμάτων συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης των διατάξεων των ισχυόντων Ευρωπαϊκών κανονισμών (Ευρωκώδικας 8-1.3) που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία κατασκευών.

Σύνταξη: