Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Μιχάλη Ντεμούση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλή τμήματα οικονομικής επιστήμης στη χώρα μας. Η οικονομική επιστήμη, γνωστή και ως «βασίλισσα των κοινωνικών επιστημών», απαιτεί στις μέρες μας υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και περιεχομένου στοχοθέτηση τόσο στη διάδοση όσο και στην παραγωγή νέας γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας που συμβάλλει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και στην εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών των επιχειρήσεων, του κρατικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Με την εμπειρία 33 ετών το Τμήμα σήμερα προσφέρει ένα σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην οικονομική επιστήμη, πλήρως εναρμονισμένο με αντίστοιχα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν επιχειρήσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και ορισμένοι συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και το εξωτερικό (Massachusetts Institute of Technology, London School of Economics, Paris School of Economics, Universidad Carlos III de Madrid, Tilburg University, University of Gothenburg, University of Edinburgh, University of Manchester, University of Nottingham, University of York κ.λπ.). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα σήμερα υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων», το περιεχόμενο του οποίου έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και την ανάγκη για απόκτηση νέων δεξιοτήτων με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική εξέλιξη των σύγχρονων οικονομολόγων. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ κατά κανόνα στελεχώνουν επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και ορισμένοι συνεχίζουν πραγματοποιώντας διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης, στο Τμήμα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών σπουδών στην οικονομική επιστήμη και αρκετοί διδάκτορες του Τμήματος εργάζονται σήμερα ως καθηγητές και ερευνητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (London School of Economics, University of Warwick, University of Essex, University of Surrey, Erasmus University Rotterdam, University of Groningen, University of Konstanz, Santa Clara University) και σε ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες του εσωτερικού (Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών).

Το Τμήμα διαθέτει από τον Σεπτέμβριο του 2018 18 τακτικά μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ). Επίσης διαθέτει, 1 μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και 4 μέλη διδακτικού προσωπικού επί συμβάσει μέσω του προγράμματος «απόκτησης διδακτικής εμπειρίας». Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1.800 φοιτητές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, 40 φοιτητές συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους και 15 φοιτητές διεξάγουν έρευνα στο πλαίσιο των διδακτορικών σπουδών. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος καλύπτει μια μεγάλη δέσμη πεδίων της οικονομικής επιστήμης, όπως Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης, Οικονομική της Εργασίας, Δίκαιο, Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Δεδομένων.
Η ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο Τμήμα διακρίνεται από υψηλή ποιότητα, όπως προκύπτει από τον αριθμό των ανταγωνιστικών εγχώριων και διεθνών ερευνητικών έργων τα οποία εκπονήθηκαν ή εκπονούνται, τις δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της οικονομικής επιστήμης και από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ετεροαναφορών.
Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας, Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Πληροφοριακών Συστημάτων.Ειδικότερα, το Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής, της Οικονομικής της Εργασίας και Δημογραφίας και της Οικονομικής της Εκπαίδευσης.
Το Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής των επιχειρήσεων, της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Περιφερειακής και Αγροτικής Οικονομικής και της Λογιστικής. Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ευρύτερης περιοχής της Οικονομετρίας, Στατιστικής, Υπολογιστικών Μεθόδων.
Τα τελευταία χρόνια, υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από ελληνικούς φορείς ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλά από τα προγράμματα αυτά, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανέλαβαν το ρόλο του Συντονιστή και Επιστημονικού Υπευθύνου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα προγράμματα εκπονήθηκαν σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με αποτέλεσμα τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης από και προς τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Μάλιστα, σε αρκετά προγράμματα συμμετείχαν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας μεταδιδάκτορες ερευνητές ή/και υποψήφιοι διδάκτορες. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ έχει συμμετάσχει παρουσιάζοντας το ερευνητικό του έργο σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά συνέδρια του ευρύτερου χώρου της Οικονομικής Επιστήμης όπως: Annual Congress of the European Economic Association, European Meeting of the Econometric Society, Annual Conference of the European Society for Population Economics, Annual Conference of the European Association of Labour Econo-mists, IZA/World Bank Conference, EBES Conference, Oxford International Conference of Restructuring the Global Economy.
To Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει συστηματικά στο Πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας φοιτητών ERASMUS Studies για πάνω από 10 χρόνια. Το Τμήμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα να παρακολουθήσουν και τα 5 μαθήματα του εξαμήνου τους σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ως ERASMUS+ students να παρακολουθήσουν μέχρι και 3 μαθήματα επιλογής που δεν υπάρχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας, με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Το Τμήμα μας διαθέτει διμερείς συμφωνίες με Πανεπιστήμια σε χώρες όπως Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Φιλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία, οι οποίες εξασφαλίζουν πάνω από 50 θέσεις εξερχομένων φοιτητών ετησίως. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών επίσης συμμετέχει ενεργά από το 2014-2015 στο Πρόγραμμα Erasmus Placement, στο πλαίσιο του οποίου δίνεται στους φοιτητές μας η δυνατότητα πρακτικής άσκησης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιεί από το 2011 μέχρι και σήμερα Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, χρηματοδοτώντας τη συμμετοχή 40 προπτυχιακών φοιτητών. Οι ασκούμενοι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος είναι ο προσανατολισμός των φοιτητών προς την αγορά εργασίας, η εξοικείωση των φορέων απασχόλησης με το περιεχόμενο των σπουδών που προσφέρεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Πατρών καθώς και η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος οι επωφελούμενοι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία με οικονομικό-διοικητικό περιεχόμενο. Η επιλογή των επωφελούμενων φοιτητών πραγματοποιείται από Επιστημονική Επιτροπή που συστήνεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών αξιολογώντας τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μοιράζονται με το @Up την εμπειρία των σπουδών τους:

Ευφροσύνη Αδαμοπούλου – Οικονομολόγος, Bank of Italy
Η ανάλυψη ρίσκου σε συνδυασμό με την κινητικότητα και την ενθάρρυνση των μελών του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών με ώθησαν ώστε να ακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Universidad Carlos III της Μαδρίτης, από όπου μετέπειτα μου απονεμήθηκε ο Διδακτορικός Τίτλος στην Οικονομική Επιστήμη. Κατά τη διάρκεια του Διδακτορικού δίδαξα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κι έλαβα βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας. Παρουσίασα την έρευνα μου σε πολυάριθμα συνέδρια σε όλον τον κόσμο κι υπήρξα επισκέπτρια στο Universitat Autònoma της Βαρκελώνης. Το 2012 έλαβα το βραβείο “Young Labour Economist” και ξεκίνησα να εργάζομαι ως οικονομολόγος στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας (Ρώμη).

Χρήστος Ιωάννου – Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Panaxia Limited
Αποφοίτησα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2016. Στη συνέχεια, παρακολούθησα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Χρηματοοικονομικά του MIT-Massachusetts Institute of Technology, το οποίο ολοκλήρωσα το 2017. Πλέον εργάζομαι στην Ελλάδα, δίπλα σε κορυφαία στελέχη του εγχώριου και διεθνούς τραπεζικού τομέα. Θεωρώ ότι κάθε φοιτητής μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από τις σπουδές στο Τμήμα μας, και να θέσει στέρεες βάσεις για τη μελλοντική του εξέλιξη. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε φοιτητή είναι σίγουρο ότι εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα επαγγελματική πορεία.

Ηλίας Τσάκας – Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Economics, Maastricht University
Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1997-2001) διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην μέχρι τώρα πορεία μου στον ακαδημαϊκό χώρο και, παρά τις όποιες δυσκολίες, το επίπεδο σπουδών ήταν τέτοιο που μου επέτρεψε να έχω την εξέλιξη που είχα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των διδασκόντων και νυν συνάδελφων, οι οποίοι κατάφεραν να μου κινήσουν το ενδιαφέρον, δίνοντας μου κίνητρο ώστε να μελετήσω σε βάθος και να συνεχίσω επαγγελματικά ως ερευνητής στο χώρο της οικονομικής επιστήμης. Υπό αυτήν την έννοια, είμαι ευγνώμων για τα χρόνια που αφιέρωσα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως προπτυχιακός φοιτητής.

Σεραφείμ Τσούκας – Καθηγητής, Adam Smith Business School, Glasgow University
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών την περίοδο 1999-2003 με εφοδίασαν με κριτική και δομημένη σκέψη που χρησιμοποίησα στις μετέπειτα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Νότινγκαμ, Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά το πέρας της διδακτορικής μου διατριβής το 2007 έλαβα υποτροφία για την συνέχιση της έρευνάς μου στο ίδιο Πανεπιστήμιο σε μεταδιδακτορικό επίπεδο. Έχω δημοσιεύσει εκτενώς σε επιστημονικά περιοδικά για θέματα τραπεζικού και ομολογιακού δανεισμού των επιχειρήσεων. Παράλληλα με τον ακαδημαϊκό μου ρόλο, έχω διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, της Κεντρικής Τράπεζας του Χονγκ Κονγκ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο και συνεχίζω την συνεργασία μου με την Τράπεζα της Πορτογαλίας.

Μανώλης Τυλλιανάκης – Οικονομολόγος, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) United Kingdom Government
Τα χρόνια που πέρασα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ως προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής με εφοδίασαν όσο τίποτε άλλο για τον επαγγελματικό στίβο. Εργαζόμενος στο εξωτερικό αναγνώρισα δύο πράγματα: πρώτον, ότι οι σπουδές μου δεν είχαν να ζηλέψουν σε τίποτα αυτές των συναδέλφων μου από άλλες χώρες και δεύτερον ότι οι γνώσεις που ανέπτυξα στην οικονομική θεωρία και την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση οφείλονται στους καθηγητές του τμήματος που συστηματικά μου μετέδωσαν.