Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή εξωτερικών μελών (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά) στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών (09/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 577/27-12-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών,  προτίθεται να προβεί στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή εξωτερικών μελών (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά) στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πατρών ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Χρήστες: