Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤO ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 8/22-1-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων, για το ακαδ. έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018.
Στο Π.Δ.Σ. αυτό θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 28/1/2019 μέχρι 10/2/2019 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΤΕΕΑΠΗ
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία
4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
5. Αντίγραφα (α) της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που μπορεί να έχει εκπονήσει στις προπτυχιακές σπουδές του/της, (β) της διπλωματικής εργασίας που έχει εκπονήσει στις μεταπτυχιακές σπουδές του/της, και (γ) του δημοσιευμένου επιστημονικού έργου που μπορεί να έχει
6. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.
      Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι έντυπες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. ή να αποσταλούν στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο-Πάτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τηλεφωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο τηλ.: 2610969828 και 969310 (κα. Μαρία Σούζα).

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 'Ερευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969045