Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                     Πάτρα   4  /  3  / 2019
                                                                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                     ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 4) Πολιτικών Μηχανικών, 5) Χημικών Μηχανικών, 6) Ιατρικής, 7) Φιλολογίας και 8) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μιγαδική Ανάλυση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΝΟΔ469Β7Θ-ΕΗΘ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10496

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών με έμφαση σε Ευφυή Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΓΘΨ469Β7Θ-Ξ73    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10497

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΤΩ8469Β7Θ-ΒΒΛ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10498

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Παράκτια Κυκλοφορία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 201/22-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΨΨΕΨ469Β7Θ-ΒΡ2    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10499

Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία και αποκατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 182/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΨΟΒΞ469Β7Θ-ΝΗΚ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10500

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με Έμφαση στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 201/22-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΦΞΓ469Β7Θ-ΞΓ0    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10501

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Νεφρολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΩΘΝ469Β7Θ-ΤΛΕ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10502

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΖΚ2469Β7Θ-54Β    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10507

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 185/20-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω1ΕΠ469Β7Θ-19Θ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10509

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η   5  /  5   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Μαθηματικών                       e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                            τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Επιστήμης των Υλικών        e-mail: secretariat@msci.upatras.gr, mscisecr@upatras.gr                                                                        
                                             Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                             τηλ.: 2610-997554

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών    e-mail: archisec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr   
                                             τηλ.: 2610-969354/996381/997553

Πολιτικών Μηχανικών         e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                                                          
                                             Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...

                                            τηλ.: 2610-996500/996501/996502

Χημικών Μηχανικών            e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                             Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                            τηλ.: 2610-969500-503

Ιατρικής                               e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                             Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                            τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Φιλολογίας                           e-mail: philsec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                            τηλ.: 2610-969312/969324/969361/969234

Διαχείρισης Πολιτισμικού   e-mail: gramdppnt@upatras.gr
Περιβάλλοντος & Νέων       etsimpou@upatras.gr
Τεχνολογιών                        Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr    
(με έδρα το Αγρίνιο)            τηλ.:26410-74233/74232/74131

                                                                                                    Η Πρύτανις

 

                                                                                   ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: