Τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φιλολογίας

>>Γεωργία Γκότση, αντιπρόεδρος τμήματος Φιλολογίας και Επιτροπή ΠΜΣ

Το Τμήμα Φιλολογίας πιστεύοντας στην ανάγκη διαρκούς αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών και συγχρονισμού τους με τις διεθνείς εξελίξεις εγκαινίασε δυο νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αντικαθιστώντας το παλαιό ενιαίο μεταπτυχιακό του πρόγραμμα.

Τα προγράμματα αυτά είναι διετή και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Τρέχει ήδη ο κύκλος 2018-2020. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Γλωσσολογία: γλώσσα και επικοινωνία» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της γλώσσας, σε επίπεδο θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης. Σκοπός του είναι: α) Η εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας, βάσει μιας συνολικής θεώρησης της δομής του γλωσσικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο το σύστημα τίθεται σε χρήση από τους ομιλητές. β) Η εκπαίδευση των αποφοίτων στις ερευνητικές αρχές, μεθοδολογία και ανάλυση της γλωσσολογικής επιστήμης. γ)Η δημιουργία νέων καταρτισμένων γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορέσουν να απασχοληθούν ερευνητικά ή να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας σε σύγχρονα επαγγέλματα με αντικείμενο τη γλώσσα (γλωσσική έρευνα, γλωσσική εκπαίδευση, γλωσσική τεχνολογία κλπ.). Δεν υπάρχουν τέλη φοίτησης. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» προσφέρει τρεις ειδικεύσεις με στόχο τη σε βάθος ανάπτυξη της έρευνας στα γνωστικά πεδία Κλασικές Σπουδές, Βυζαντινή Φιλολογία και Νεοελληνική Φιλολογία. Με την εστίαση σε επιμέρους πεδία επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των ικανοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο στις προκλήσεις του σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών όσο και στις απαιτήσεις ποικίλων επαγγελμάτων που αφορούν τη διδασκαλία, τη διαχείριση του πολιτισμού, τα ΜΜΕ, κτλ. Ειδικότερα, η Ειδίκευση Κλασικών Σπουδών προάγει τη γνώση γύρω από τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό και προωθεί την εξοικείωση με τεχνικές ανάγνωσης και μεθόδους ερμηνείας των ποικίλων κειμένων των παραδόσεων αυτών στις πρωτότυπες γλώσσες τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα ζητημάτων που αφορούν την πρόσληψη γραμματειακών ειδών και έργων της αρχαϊκής και κλασικής εποχής κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο έως και την ύστερη αρχαιότητα. Η Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας έχει ως στόχο την ανάπτυξη της έρευνας στη γραμματειακή παραγωγή της βυζαντινής περιόδου, εστιάζοντας τόσο στις μεθόδους προσέγγισης των ειδολογικά ποικίλων βυζαντινών κειμένων όσο και σε ζητήματα παλαιογραφίας και εκδοτικής. Στο πλαίσιο της Ειδίκευσης διδάσκουν και συνεργάζονται με το Τμήμα Φιλολογίας μέλη ΔΕΠ και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας. Η Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας καλλιεργεί διεπιστημονικές, συγκριτολογικές, διακαλλιτεχνικές και θεωρητικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων των νεότερων χρόνων. Παράλληλα, εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με δεξιότητες που αφορούν την ερμηνευτική, την κριτική και την εκδοτική των κειμένων, όπως και τη διαχείριση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Υπάρχουν χαμηλά τέλη φοίτησης με ανταποδοτικά οφέλη (υποτροφίες, μεταπτυχιακά συνέδρια, colloquia, μετακινήσεις φοιτητών, κ.ά.)

ΠΜΣ Κλασικό
Έχοντας ολοκληρώσει μια σύντομη πορεία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τις σκέψεις μου γύρω από το προαναφερθέν. Καταρχάς, το πλέον εντυπωσιακό στο παρόν πρόγραμμα είναι η χρήση της τεχνολογίας για την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας. Το σχετικά μικρό σε ηλικία διδακτικό προσωπικό δύναται να χειριστεί επαρκώς την πληθώρα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, προσεγγίζοντας τα αρχαία κείμενα με μοναδικό και πρωτοποριακό τρόπο. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός των προσιτών καθηγητών και της πληθώρας των γνώσεων που τους συνοδεύει, καθιστά τη διδασκαλία μια μοναδική εμπειρία
γνώσης, επιφέροντας την επίτευξη των ερευνητικών μου στόχων. Η αίτησή μου στο πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε βεβιασμένα, αλλά ήταν απόρροια ώριμης σκέψης. Η επαφή μου με την πρωτόλεια μορφή των κειμένων ανέκαθεν αποτελούσε συναρπαστική εμπειρία, που πυροδοτούσε τη σκέψη μου, μεταφέροντάς με στην καθημερινότητα των αρχαίων πολιτισμών. Νωρίς αντιλήφθηκα ότι οι αρχαίοι κατανόησαν τον κύκλο και τη νομοτέλεια της ζωής, την κωδικοποίησαν σε λέξεις και τη μετέδωσαν μέσω ιστοριών σε εμάς. Καλούμαστε λοιπόν να τις αποκωδικοποιήσουμε, να τις στήσουμε σαν καθρέφτη απέναντί μας, για να δούμε τυχόντα λάθη της δικής μας ζωής, κάνοντάς την καλύτερη.
[Αλέξανδρος-Φώτης Μήτσης, μεταπτυχιακός Φοιτητής Κλασικής Φιλολογίας]

ΠΜΣ Βυζαντινό- Νεοελληνικό
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Νεοελληνικής Ειδίκευσης στο οποίο φοιτώ είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό. Προϋποθέτει συνέπεια, οργάνωση και αφοσίωση, γι’ αυτό και πρέπει να είναι κανείς σίγουρος για την επιλογή του. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό καλύπτει ένα μεγάλο θεματικό εύρος, γεγονός το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις κλίσεις και τις προτιμήσεις μας, καθώς επίσης και να συγκεκριμενοποιήσουμε το ερευνητικό πεδίο που μάς ενδιαφέρει περισσότερο και επιθυμούμε να το διερευνήσουμε. Τα δικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε συγκριτολογικές θεματικές της Ποίησης του 20ού αιώνα και τη Πεζογραφίας του 19ου. Αναλυτικότερα, τα μαθήματα
επικεντρώνονται στη θεωρία της λογοτεχνίας, της μετάφρασης και της φωτογραφίας, την κριτική της λογοτεχνίας, όπως και την εκδοτική. Ακόμη παρέχονται ερεθίσματα, όσον αφορά στα ερευνητικά εργαλεία και αναβαθμίζονται οι δεξιότητές μας, προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σύγχρονου ερευνητικού περιβάλλοντος στον χώρο των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ελκυστικό και ερευνητικά προσοδοφόρο και στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να συνδράμει καταλυτικά στην εξελικτική πορεία των υποψήφιων ερευνητών.
[Μαρία Γλάρου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας]

ΠΜΣ Γλωσσολογία
Μετά από ώριμη σκέψη, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία» αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, καθώς ήθελα να ειδικευτώ περισσότερο στον εν λόγω κλάδο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε δώδεκα φοιτητές και δεν έχει δίδακτρα. Αποτελείται από έξι μαθήματα (δυο μαθήματα ανά εξάμηνο) και τη διπλωματική εργασία που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο. Τα μαθήματα έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα, ενώ βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η φοιτητοκεντρική του διάσταση. Ερχόμαστε, δηλαδή, σε επαφή με έννοιες και ιδέες της γλωσσολογίας, διεισδύουμε, προβληματιζόμαστε και στο τέλος συζητάμε ζητήματα που προκύπτουν. Ο λόγος που διάλεξα το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι ο ερευνητικός του χαρακτήρας, καθώς και οι ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο αυτό στο εκάστοτε μάθημα. Τέλος, όλοι οι καθηγητές είναι δίπλα μας, δεν υιοθετούν τον κλασικό ρόλο της αυθεντίας, αλλά γίνονται κοινωνοί των προβληματισμών μας και μας συμβουλεύουν, έχοντας άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση. Πιστεύω, ότι στο τέλος αυτής της πορείας θα έχω ωριμάσει επιστημονικά καθώς, θα έχω εφοδιαστεί με πολλά στοιχεία από τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου.
[Στρατηγούλα Ρήγα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία]