Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                        Πάτρα     15 /  5  / 2019

                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                              ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία-Τεχνική Σεισμολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/9-5-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΙΥ0469Β7Θ-ΣΩΙ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11530

Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία-Γεωλογία Κρυσταλλικών Πετρωμάτων-Γεωδυναμική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/9-5-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΟΚΠ469Β7Θ-ΚΨ6    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11531

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτοί Πόροι με έμφαση στις Αργίλους και στα Αργιλικά Ορυκτά».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/9-5-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΞΦ0469Β7Θ-8ΒΑ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11533

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/9-5-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΝΞ9469Β7Θ-2ΧΡ      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11534

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    16 /  7   / 2019
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Γεωλογίας:                  e-mail: nanlampr@upatras.gr,
                                                geosecre@upatras.gr
                                    Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                                    τηλ.: 2610-997922-7590

Ιατρικής:                     e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                    Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                    τηλ.: 2610-969100/992942/969114

                                          

                                                                                                                           Η Πρύτανις

                                                                                                            ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: