Παράταση υποβολής προσφορών & αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Παν/μίου Πατρών για έτος 2018".

Παράταση υποβολής προσφορών και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των
προσφορών στα πλαίσια Επαναπροκήρυξης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας
Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια
Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το
έτος 2018» (Αρ. Διακ.: 11/19).