Η ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70).

Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4653/24.1.2020 (τ. Α΄)