Έναρξη λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70)