Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με τίτλο ''Υπολογιστική Δεδομένων Αποφάσεων''

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων
(Data Driven Computing and Decision Making)
Από το ακαδημαϊκό έτος, 2019-20 λειτουργεί το νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΔΠΜΣ ΥΔΑ, αγγλικός τίτλος «Data Driven Computing and Decision Making») του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/16-5-2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). To ΔΠΜΣ ΥΔΑ συνδιοργανώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:
• Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (www.ceid.upatras.gr) της Πολυτεχνικής Σχολής (αρμόδιο και για την  διοικητική υποστήριξη).
• Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών (www.math.upatras.gr)
Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στα δεδομένα, στη διαχείριση και επεξεργασία τους σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και στην εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων βάσει αυτών. Το ΔΠΜΣ ΥΔΑ αφορά άμεσα και στις ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες των δύο τμημάτων και στην επετηρίδα Research@CEID.
Tο ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (MSc in Data Driven Computing and Decision Making, DDCDM).
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διάρκεια του προγράμματος για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 3 εξάμηνα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με κατεύθυνση είτε την Πληροφορική είτε τη Στατιστική, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και Τμημάτων Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι να διαθέτουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες των προαναφερθέντων Τμημάτων, συμπεριλαμβάνοντας στα δικαιολογητικά τους Αντίγραφο Καρτέλας και Βεβαίωση του Τμήματος Προέλευσης, η οποία να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α χρωστά το πολύ πέντε μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) ή/και τη διπλωματική εργασία. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/επιλεγείσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 13η Σεπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, μέσω της δικτυακής πύλης https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#:
1) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την αίτηση συνημμένη στο πεδίο  «Απαραίτητα  Δικαιολογητικά»)
2) Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν. 
3) Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την επιστημονική περιοχή του ΔΜΠΣ. 
4) Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
5) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.
6) Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
7) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
8) Μία πρόσφατη φωτογραφία.
9) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής.
10) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.
11) Δύο συστατικές επιστολές που πρέπει να υποβληθούν υπογεγραμμένες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ceid.upatras.gr. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η φράση «Συστατική Επιστολή ΔΜΠΣ YΔΑ». Παρακαλούνται οι συγγραφείς των επιστολών να συμπεριλάβουν και σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον οργανισμό που ανήκουν.
Η επιλογή θα γίνει κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων που συνολικά τεκμηριώνουν ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και γνώσεις προγραμματισμού και στατιστικής: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 6,5 στα 10 (6,5/10), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου που είναι σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, τις συστατικές επιστολές και την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που είναι απολύτως απαραίτητη. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://ddcdm.ceid.upatras.gr/) καθώς επίσης και από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (τηλ. 2610-996940, 2610-996945).

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969045