Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Χημείας με τίτλο ''Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία''

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Για την πλήρωση μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδ. έτους 2019-2020»

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» στην υπ’ αριθμ. 4/06.06.2019 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» για το ακαδ. έτος 2019-2020.
2. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.
3. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην διεπιστημονική περιοχή της «Ιατρικής Χημείας» και «Χημικής Βιολογίας». Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο συγκεκριμένο χώρο. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η εκπαίδευση των πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών ειδικοτήτων ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων στον Σχεδιασμό, Σύνθεση και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ουσιών, β) η ανάπτυξη ενός ζωτικού τομέα της Εθνικής Οικονομίας που σχετίζεται με την Φαρμακευτική Βιομηχανία και γ) η βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα και τα εργαστήρια κατανέμονται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
ΑΑΦ 100 5 Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων
Β.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)
5 Μάθημα Επιλογής-I
5 Μάθημα Επιλογής-II
5 Μάθημα Επιλογής-III
5 Μάθημα Επιλογής-IV
5 Μάθημα Επιλογής-V
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΣΧ 110 5 Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία
ΒΘΠ 111 5 Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων
ΓΜΑ 112 5 Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική
ΟΒΔ 113 5 Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών
ΔΥΧ 114 5 Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία
ΟΣΦ 115 5 Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων
ΑΒΜ 116 5 Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3)
Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΕΡΜ 201 5 Ερευνητική Μεθοδολογία
ΧΗΒ 202 5 Χημική Βιολογία
ΜΔΕ 203 15 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Ι (Έναρξη)
Β.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)
5 Μάθημα Επιλογής-VI
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΕΑ 217 5 Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία
ΦΑΡ 218 5 Φαρμακολογία (Μηχανισμοί- Στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
ΜΔΕ 304 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΙΙ (Συνέχιση, ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση)
ΣΥΝΟΛΟ 30

4. Τα μαθήματα και εργαστήρια θα συνοδεύονται από την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και θα πραγματοποιούνται από διακεκριμένους ερευνητές Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα κατανεμημένα στα τρία πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας που θα ολοκληρωθεί στο τρίτο εξάμηνο.
5. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι πτυχιούχοι της αλλοδαπής οφείλουν να έχουν αναγνώριση (ισοτιμία & αντιστοιχία) των τίτλων σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
6. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό πτυχίου, β) τη βαθμολογία των σχετικών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων, γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει σχέση με το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., δ) την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ε) την αξιολόγηση του υποψηφίου στην συνέντευξη. Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψη: α) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών), β) η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) η κατάθεση τουλάχιστον δύο (2) συστατικών επιστολών από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης, δ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
7. Οι υποψήφιοι  θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση  με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης  μέχρι  τις 20  Σεπτεμβρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέσω του ψηφιακού άλματος (εκτός του v) είναι τα παρακάτω:
i. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ii. Βιογραφικό σημείωμα.
iii. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
iv. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
v. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει).
vi. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ΄ όσον υπάρχουν).
vii. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
viii. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.
ix. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την Παρασκευή 27.09.2019 οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής θα υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση.
Το ΔΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης (δίδακτρα)
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, τηλ.: 2610997101 και 610996013, fax 2610-997-118, URL: http://www.chem.upatras.gr email: grandsec@chemistry.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969045