Η Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Τμήμα Επιστασίας και Φύλαξης

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Υπεύθυνος

Μαρίνα Κορφιάτη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων, τηλ. 2610 997978, e-mail: korfiati@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα