Η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων  είναι αρμόδια για τη μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων και ενεργειών διαχείρισης των δημοσιευμάτων και εντύπων εκδόσεων του Ιδρύματος καθώς της έκδοσης των πάσης φύσεως τίτλων που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Παπαμιχαήλ Παναγιώτης, Μηχ. Μηχανικός, τηλ: 2610 996601, email: papamih@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Ελλάδα