Το Τμήμα Επιστασίας και Φύλαξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη φύλαξης των Πανεπιστημιακών χώρων και την εποπτεία, οργάνωση, τον συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (Φύλακες - Νυχτοφύλακες).
  • Τη μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, την εποπτεία, τον συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό καθαριότητας).
  • Τη συνεργασία με τους υπευθύνους επιστασίας των πανεπιστημιακών χώρων οι οποίοι ορίζονται από τα αρμόδια όργανα για κάθε κτηριακό συγκρότημα.
  • Τα θέματα Αρχηγών και Υπαρχηγών Δ.Α.Ι. και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν.

Υπεύθυνος

Γεώργιος Μπαμπουσκάκης, Προϊστάμενος

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610 969087
6972 851769

Fax

2610 996668