Αρμοδιότητες Τμήματος Τεκμηρίωσης και Αδειών

Για όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου:

  • Άδειες Δόμησης και Άδειες Λειτουργίας
  • Πιστοποιητικά
  • Σύνταξη Προδιαγραφών
  • Ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών
  • Θέματα Επάρκειας
  • Οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο που η αρμοδιότητά του δεν ανήκει σε άλλη οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Αργυριάδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, τηλ.: 2610-996699, email: argiriad@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα