ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Ανταλλακτικών Συστημάτων Κατάσβεσης για τις ανάγκες της εν εξελίξει υπηρεσίας που αφορά στον Έλεγχο και την αποκατάσταση πυροσβεστικών συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης – κατάσβεσης με ολική κατάκλυση των

  14.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές  μέχρι και την Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 12:00.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο. 

Χρήστες: