Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                Πάτρα    10  /  1  / 2020

                                                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Μοριακή Προσομοίωση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2420/31-12-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΕΘ6469Β7Θ-Γ24     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14049

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    11   /   3   / 2020
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Χημείας:         e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr
                      Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
                      τηλ.: 2610- 996012/ 997101/ 996009
                                                                       

                                                                                                                                          Η Πρύτανις

 

                                                                                                                           ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: