Εκπαιδευτική Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών στις συνθήκες της επιδημίας COVID – 19

Πάτρα, 27 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 172/29.7.2020) για διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων  με την εξ αποστάσεως μέθοδο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υπενθυμίζεται στην Πανεπιστημιακή κοινότητα πως τα εγκεκριμένα σενάρια εξετάσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο https://sfb.sites.upnet.gr/exams/.
Τονίζεται πως για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία σε συνθήκες κρίσης, θα λειτουργεί καθόλη την διάρκεια των εξετάσεων helpdesk μεταξύ 08.00 και 18.00 στο τηλέφωνο 2610 99 7777 (εσωτερικό 7777).
Η επιτροπή εύχεται καλή επιτυχία τόσο στους φοιτητές όσο και τους διδάσκοντες, στην ειλικρινή συνεργασία των οποίων βασίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Πάτρα, 17 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Όπως είναι γνωστό, η Σύγκλητος (συνεδρίαση 172/29.7.2020), αποφάσισε «τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εξ ολοκλήρου με την εξ αποστάσεως μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία Covid-19. Για κάθε παρέκκλιση από την ως άνω απόφαση για την εξεταστική την ευθύνη φέρει ο Πρόεδρος και οι διδάσκοντες του Τμήματος.  Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων, η ως άνω απόφαση δύναται να επανεξεταστεί στο τέλος Αυγούστου 2020.

Για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και την εξ αποστάσεως διενέργεια των εξετάσεων, είναι αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες:

 

Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020 να διεξαχθούν με τους τρόπους που διεξήχθησαν και οι εξετάσεις του Ιουνίου 2020, δηλαδή με βάση τα εγκεκριμένα από τη Σύγκλητο σενάρια εξετάσεων (αναλυτική παρουσίαση: https://sfb.sites.upnet.gr/exams/).

 

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εξετάσεων θεωρείται απαραίτητο, για τεχνικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, να δημιουργηθεί για κάθε εξεταζόμενο μάθημα μια νέα «Εξέταση Μαθήματος» στο exams.eclass.upatras.gr. Σημειώνεται ότι αν είναι επιθυμητό, είναι δυνατή και εύκολη η ταυτόχρονη μεταφορά της τράπεζας ερωτήσεων από  προηγούμενες εξετάσεις του κρίνεται ότι μαθήματος. Για τη δημιουργία της νέας εξέτασης και τη μεταφορά της τράπεζας θεμάτων έχουν ήδη αναρτηθεί από το τμήμα Δικτύων οι σχετικές οδηγίες (https://sfb.sites.upnet.gr/exams/reexams/), οι οποίες είναι διαθέσιμες και σε βίντεο:      https://www.youtube.com/watch?v=NdeCR2QbGHg&feature=youtu.be.

Επίσης, για αποφυγή σύγχυσης με την προηγούμενη εξεταστική, κρίνεται ότι δεν είναι σκόπιμο να είναι ορατό στους φοιτητές οποιοδήποτε μάθημα εξετάστηκε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020.

Η εγγραφή των φοιτητών στα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, θα γίνει όπως ακριβώς προβλεπόταν και στην εξεταστική του Ιουνίου 2020. Η ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα των εξετάσεων και την εγγραφή τους στις νέες εξετάσεις μαθημάτων (exams.eclass.upatras.gr) θα γίνει με ανακοίνωση με ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων και με όποιον άλλον τρόπο θεωρείται πρόσφορο από τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.

--------------------------------

                                                                                                                                  Πάτρα, 16 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19
 

 Η Επιτροπή στην 22η συνεδρίασή της, την Κυριακή 14.06.2020, συνεκτίμησε τα πρώτα δεδομένα από τη διεξαγωγή των εξετάσεων και κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

1. Πρώτη εκτίμηση σεναρίων εξετάσεων
Οι τεχνικές λύσεις που έχουν υλοποιηθεί, αναβαθμίζονται διαρκώς με βάση, αφενός προτάσεις μελών του διδακτικού προσωπικού και αφετέρου βελτιώσεις που είναι διαθέσιμες μέσω του διαπανεπιστημιακού δικτύου GUNET. Σε αρκετά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν ήδη διεξαχθεί εξετάσεις, κυρίως επί πτυχίω φοιτητών, χωρίς να παρατηρηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

2. Οδηγίες προς τους διδάσκοντες και τους φοιτητές
Διαρκώς αναβαθμίζονται οι οδηγίες και το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους τρόπους διεξαγωγής των εξετάσεων (https://sfb.sites.upnet.gr/), συγκεκριμένα:

3. Σεμινάρια ενημέρωσης
Το Σάββατο 6.6.2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων των Τμημάτων, στο οποίο συμμετείχαν 59 μέλη των Επιτροπών και είχε διάρκεια 3.15’. Πέρα των τεχνικών λύσεων παρουσιάστηκαν και καλές πρακτικές αλλά και η αποτίμηση της εφαρμογής των συστημάτων από μέλη του διδακτικού προσωπικού που είχαν ήδη ολοκληρώσει εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών. Τα μέλη των Επιτροπών αρκετών Τμημάτων έχουν ήδη ενημερώσει ή προγραμματίζεται να ενημερώσουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ωστόσο, και με δεδομένο ότι αυτή την εβδομάδα ξεκινούν εξετάσεις σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν όλα τα Τμήματα.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 5 Ιουνίου 2020

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ υπ’ αριθ. 167/21.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Προοίμιο
Ο παρών Οδικός Χάρτης περιλαμβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για τα επιμέρους στάδια και διαδικασίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με την εξ αποστάσεως μέθοδο, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 αποφάσεις της Συγκλήτου και τη συνημμένη σε αυτήν «Εισήγηση για τη διεξαγωγή εξετάσεων της Επιτροπής για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας COVID-19», κατά τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β΄). Ακολουθούν για τον σκοπό αυτό οι παρακάτω τέσσερις ενότητες που αφορούν τις επιμέρους διαδικασίες για α) τα Τμήματα, β) τους διδάσκοντες, γ) τους φοιτητές, καθώς και δ) τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει της εισήγησης του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Οδηγού Συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών όπως έχει εγκριθεί και διατίθεται στον σύνδεσμο https://www.upatras.gr/el/node/8947.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
1. Τα Τμήματα συγκροτούν Επιτροπές Υποστήριξης των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου που απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ και τεχνικό προσωπικό.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Υποστήριξης συμμετέχουν σε σεμινάρια διαδικτυακής επιμόρφωσης και ενημερώνουν αναλυτικά το διδακτικό προσωπικό ανάλογα με τις προϋποθέσεις και συνθήκες εξέτασης του Τμήματος.
3. Μετά την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού από τις Επιτροπές των Τμημάτων, ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, με αναφορά στους τρόπους και τα μέσα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις αφού συμπληρώσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή:  https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.
5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του διδακτικού προσωπικού αποφασίζουν τον πλέον πρόσφορο, κατά περίπτωση, τρόπο εξέτασης των φοιτητών της περίπτωσης (4) και ενημερώνεται ο Κοσμήτορας της Σχολής, όπως προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις της Συγκλήτου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού:
1. Επιλέγουν από τους προτεινόμενους τρόπους εξέτασης εκείνον που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις εξέτασης του μαθήματος. Σημειώνεται ότι τα μέσα και οι τρόποι που προτείνονται αποτελούν εξειδίκευση των βασικών σεναρίων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τα οποία αναφέρονται συνοπτικά στο τέλος του Οδικού Χάρτη.
2. Δημιουργούν για κάθε μάθημα νέα “Εξέταση Μαθήματος” στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr. Το μάθημα θα πρέπει να είναι τύπου «ανοικτό με εγγραφή» και οι φοιτητές θα κληθούν να εγγραφούν σε αυτό αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.
3. Αναρτούν ανακοινώσεις στο eClass κάθε μαθήματος, με αναλυτική επεξήγηση του τρόπου και των μέσων εξέτασης και καλούν τους φοιτητές εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να εγγραφούν στην «Εξέταση μαθήματος» στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr. Η εγγραφή αυτή αποτελεί δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην εξέταση, ενημερώνονται για το συνολικό αριθμό των φοιτητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση ώστε να ρυθμίσουν τα οργανωτικά ζητήματα της εξέτασης.
5. Διεξάγουν, αν το κρίνουν αναγκαίο, προσομοιώσεις εξέτασης στις οποίες συμμετέχουν και οι επιτηρητές.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, αναφέρουν προς την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος τυχόν προβλήματα και παρατηρήσεις.
7. Οι αρμόδιοι διδάσκοντες εξετάζουν κατά περίπτωση τα αιτιολογημένα αιτήματα φοιτητών της περίπτωσης 4 της παραγράφου Α.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει:

• Να ανατρέξουν και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ώστε να έχουν λάβει γνώση για τη μέθοδο και τα μέσα της εξ αποστάσεως εξέτασης από τους διδάσκοντες του μαθήματος.
Μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τους τρόπους εξέτασης που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στον σύνδεσμο https://sfb.sites.upnet.gr/students/.

• Να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:
1. να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης
2. να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης
3. να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους και να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στα μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 ο κάθε φοιτητής καλείται να δηλώσει τα ακόλουθα:
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
Έλαβα γνώση για τις τεχνολογίες και τα τεχνικά μέσα διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου (Αρ.Πρωτ. 428/16125 και 429/16125) και τη συνημμένη εισήγηση της επιτροπής, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και επιθυμώ να συμμετέχω σε αυτές διαθέτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της εξέτασής μου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

I. η συμμετοχή μου στις εξετάσεις θα γίνει αποκλειστικά και μόνον μέσω του ιδρυματικού μου λογαριασμού
II. δηλώνω ότι η εργασία/γραπτό κάθε εξέτασης που παραδίδω εκπονήθηκε αποκλειστικά από εμένα τον/την ίδιο/α και αποτελεί δημιούργημα ατομικό, και θα αναφέρω με ακρίβεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα και/ή τις πηγές που χρησιμοποίησα για τη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού μου
III. αποδέχομαι τους κανόνες δεοντολογίας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και της τήρησης του κανονισμού και προάσπισης του κύρους των εξετάσεων όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 41 και 101, αντίστοιχα, του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Εσωτερικός Κανονισμός ΦΕΚ 3899/2019 τ. Β’).
IV. αποδέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα διεξαγωγής εξετάσεων
V. αποδέχομαι τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων (σύμφωνα με την εισήγηση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών)και ειδικότερα αποδέχομαι ότι: 1) Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους, 2) απαγορεύεται η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με τον οποιοδήποτε τρόπο από τους συμμετέχοντες, β) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης διότι οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και παραβιάζουν ευθέως το νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι’ αυτόν που τις επιχειρεί.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση των εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό Οδηγό συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων https://www.upatras.gr/el/node/8947.

Οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών συνιστούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο διενεργεί την απαιτούμενη Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων με την α) περιγραφή των πράξεων και σκοπών επεξεργασίας, β) την εκτίμηση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, γ) την εκτίμηση των κινδύνων όπως διαγράφονται στο πρόγραμμα και την πολιτική προστασίας των δεδομένων που ακολουθεί το ΠΠ για τη συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας και το ν. 4624/2019 και δ) την πρόβλεψη μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων και μέτρων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων.

Στο παραπάνω πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χρήση μεθόδων της εξ αποστάσεως αξιολόγησης εντάσσεται ως αναγκαία εγγύηση ότι α) η εξεταστική διαδικασία που επιλέγεται απαγορεύεται να καταγραφεί από οιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή, β) καταγράφονται μόνον τα απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις στοιχεία όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το ιδρυματικό όνομα του χρήστη, η ΙP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης και γ) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης. Οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και παραβιάζουν ευθέως τον νόμο και συνεπάγονται ευθύνη γι’ αυτόν που τις επιχειρεί.

Το ηλεκτρονικό αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΠ περί φυσικών εγγράφων.

Ασφαλιστική δικλείδα για το αδιάβλητο της διαδικασίας από πλευράς προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η διασφάλιση της ταυτοποίησης των εξεταζομένων κατόπιν της υποβολής από μέρους τους αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης κάθε μαθήματος, με χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού και τη συνακόλουθη υπεύθυνη δήλωσή τους ότι αποδέχονται την πολιτική προστασίας Δεδομένων του ΠΠ, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ότι οι απαντήσεις τους, τηρώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας συναινούντες σε ενδεχόμενο έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα να απευθύνονται ερωτήματα για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@upatras.gr.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Η ταυτοποίηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εξέταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται με χρήση αποκλειστικά και μόνον του ιδρυματικού λογαριασμού για σύνδεση στην πλατφόρμα των εξετάσεων και με την επίδειξη φοιτητικής/αστυνομικής ταυτότητας στην οθόνη του εξεταστή, ενώ συμπληρωματικά ο εξεταστής μπορεί να ζητήσει απόδειξη ότι ο εξεταζόμενος έχει πράγματι εκπονήσει την εργασία ή εκπονεί την εργασία με επίδειξη του γραπτού του, κλπ. Οι διδάσκοντες εξειδικεύουν τον τρόπο ταυτοποίησης, ανάλογα με την πλατφόρμα που επιλέγουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης, με σεβασμό στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Ζ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Πατρών (συνεδρίαση 21.5.2020) καθόρισε τα εξής σενάρια των εξ αποστάσεως εξετάσεων: (α) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
(β) Κατάθεση γραπτών εργασιών (γ) Εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση.

Στη συνέχεια παρέχεται σύντομη περιγραφή καθενός από τους τρόπους αυτούς της εξέτασης, ενώ στο Κέντρο Δικτύων https://sfb.sites.upnet.gr/exams/ περιέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τρόπους υλοποίησής τους με χρήση των εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

(α) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση
Το σενάριο αυτό προκρίνεται για μαθήματα επιλογής με σχετικά μικρά ακροατήρια (< 40 άτομα). Η προφορική εξέταση γίνεται μέσω Skype for Business ή άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης που επιτρέπει τη σύνδεση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιτροπή θεωρεί καλή πρακτική τον συνδυασμό της προφορικής εξέτασης με παράλληλη κατάθεση γραπτής εργασίας από τους φοιτητές (βλέπε σημείο Β). Η προφορική εξέταση πρέπει να γίνεται σε ομάδες 2-5 φοιτητών ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολόγησης.
(β) Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες
Το σενάριο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (και περιλαμβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή με θέμα εργασίας που ανακοινώνεται την ημέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισμένο αλλά εύλογο χρονικό διάστημα (όχι περισσότερο από κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή με ανάρτησή του στο exams.eclass.upatras.gr (εργαλείο «εργασίες» ).  Η αξιολόγηση εργασιών μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξ αποστάσεως παρουσίαση και εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης (σενάριο α). Χρησιμοποιείται το exams.eclass.upatras.gr και μπορεί να γίνει έλεγχος λογοκλοπής μέσω του Turnitin (σύστημα ελέγχου λογοκλοπής συνδεμένο με την υπηρεσία e-class).
(γ) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
Το σενάριο αυτό προτείνεται για μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια. Συνιστάται η γραπτή online εξέταση να γίνει μέσω exams.eclass.upatras.gr. Το σενάριο συνδυάζεται με συνεχή ή μερική επιτήρηση, για το λόγο αυτό συνδυάζεται με σύνδεση σε σύστημα τηλεδιάσκεψης (SfB ή MS Teams), συνεπώς  προϋπόθεση είναι να διαθέτουν κάμερα οι φοιτητές (σε κινητό ή υπολογιστή).  Η εξέταση που γίνεται είτε μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» του exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις κλειστού τύπου), είτε μέσω του εργαλείου «Εργασίες»  του exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις ανάπτυξης)  συνιστάται  να έχει τον χαρακτήρα εξέτασης "με ανοικτά βιβλία", δηλαδή οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντομος από τον συνήθη χρόνο της δια ζώσης εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα βοηθήματα του μαθήματος.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 3 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή στην 19η συνεδρίασή της, την Κυριακή 31.5.2020, εξέτασε τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αποφάσεων 428/16115/22.5.2020 και 429/16125/22.5.2020 της Συγκλήτου του Ιδρύματος στις οποίες επισημαίνεται ότι:

(α) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνον για τις υφιστάμενες έκτακτες συνθήκες, και

(β) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και απαρέγκλιτης εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών για όλα τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της οικείας Σχολής, υπεύθυνος ορίζεται ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής, συνεπικουρούμενος από επιτροπή που ορίζεται σε κάθε Τμήμα αυτής αποτελούμενη από μέλη του Τμήματος και τον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο. Για τις ανάγκες εφαρμογής των ανωτέρω, οι εν λόγω επιτροπές των Τμημάτων και ο οικείος Κοσμήτορας συνεργάζονται με το Τμήμα Δικτύων και την Επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας COVID-19 του Ιδρύματος.

Σε εφαρμογή των παραπάνω και μετά από τη συνεκτίμηση των δεδομένων που αφορούν στα τεχνικά και εκπαιδευτικά ζητήματα η Επιτροπή προχώρησε στην υλοποίηση τεχνικών λύσεων και την επέκταση των ήδη υφισταμένων διευθετήσεων, για τη χρήση τρόπων και μέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο τρόπο εξέτασης. Συγκεκριμένα:

    Το Τμήμα Δικτύων προχώρησε στην εγκατάσταση νέας πλατφόρμας Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/, η οποία βασίζεται στο γνωστό λογισμικό ανοικτού κώδικα Open Eclass. Η νέα πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί σε σύγχρονους εξυπηρετητές με πολλαπλάσια επεξεργαστική ισχύ και με τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού. Η δικτυακή αρχιτεκτονική με την οποία υλοποιήθηκε επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών και μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυξημένα φορτία διακίνησης δεδομένων τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την μεταφόρτωση αρχείων από τους χρήστες στην πλατφόρμα. Το Τμήμα Δικτύων έχει ήδη δημιουργήσει αυτόματα στη νέα πλατφόρμα τους λογαριασμούς του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ώστε να επιτρέπεται η άμεση είσοδός τους στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (Upnet ID). Στην νέα πλατφόρμα ενεργοποιούνται αυτόματα και είναι διαθέσιμα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τα εργαλεία «Ασκήσεις», «Εργασίες», και «Ομάδες Χρηστών» σύμφωνα με τα σενάρια που εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και περιγράφονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://sfb.sites.upnet.gr/exams/. Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.grσε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  eclass (https://eclass.upatras.gr), αλλά προτείνεται να αξιοποιηθεί από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ως συμπληρωματικό εργαλείο στις εξ αποστάσεως εξετάσεις κατά την περίοδο των έκτακτων συνθηκών.
    Πρόκειται να εκδοθεί «Οδικός Χάρτης Διεξαγωγής των Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020», στον οποίο θα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες σε επίπεδο Τμημάτων, διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, καθώς επίσης και για τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
    Έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή διαδικτυακής επιμόρφωσης (webinars) για τις προβλεπόμενες στην Απόφαση της Συγκλήτου Επιτροπές των Τμημάτων, τα μέλη των οποίων θα ενημερώσουν αναλυτικά το διδακτικό προσωπικό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εξέτασης στα Τμήματα.

Η έκδοση του Οδικού Χάρτη και η διαδικτυακή επιμόρφωση θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Τμημάτων να αποστείλουν έως την Τετάρτη 3.6.2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (noc@upatras.gr) τα ονοματεπώνυμα και τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών των Επιτροπών, προκειμένου να οργανωθεί έγκαιρα η επιμόρφωση.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

 

-------------------------------------------

Πάτρα, 9 Απριλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή στην 12η συνεδρίασή της, την Τρίτη 7/4/2020, συνεκτίμησε τα έως τώρα δεδομένα από την εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύματος για την κατάσταση όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
Από τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Προέδρων των Τμημάτων προκύπτει ότι την πρώτη εβδομάδα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των θεωρητικών μαθημάτων, του θεωρητικού μέρους και των προσομοιώσεων των εργαστηριακών μαθημάτων, προσφέρθηκε με το σύστημα. Από τα δεδομένα για τη δεύτερη εβδομάδα προκύπτει ότι η μετάπτωση έχει ολοκληρωθεί πλήρως σε ποσοστό μεγαλύτερο του 97% και μικρός αριθμός μαθημάτων σε επίπεδο Ιδρύματος δεν πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, από τα 1.384 προγραμματισμένα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν 1.347, ενώ αναβλήθηκαν τα 37 για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Σημειώνεται ότι η μετάπτωση στο νέο σύστημα εκπαιδευτικής λειτουργίας βασίστηκε σε ίδια μέσα και πόρους, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, στην άμεση δραστηριοποίηση των μελών του διδακτικού προσωπικού και πραγματοποιήθηκε χωρίς καμιά εξωτερική συνδρομή.
Προκειμένου να διερευνηθεί η λειτουργικότητα και ο βαθμός αποδοχής του νέου συστήματος από την φοιτητική κοινότητα, η Επιτροπή διαμόρφωσε ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μετά από ανακοινώσεις στο students news συμπληρώθηκε από 3.446 φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων. Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  •  Ποσοστό 82,30% θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο έδρασε έγκαιρα για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
  •  Ποσοστό 77,05% διατυπώνει θετικές κρίσεις σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση του νέου συστήματος εκπαιδευτικής λειτουργίας.
  •  Τα τεχνικά προβλήματα κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι περιορισμένα, όμως ποσοστό 54,88% αναφέρει ως πολύ βασικό πρόβλημα την έλλειψη συγγραμμάτων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης της μετάπτωσης, προκύπτει ότι κατά μέσον όρο σε ημερήσια βάση πραγματοποιούνται περίπου 1.150 ώρες διδασκαλίας καθημερινά με το λογισμικό σύγχρονης εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 25.000 φοιτητές συνδέονται καθημερινά στο λογισμικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η κινητοποίηση του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας απέδωσε στον μέγιστο δυνατό βαθμό και πλέον η αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας είναι γεγονός.
Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή σε μόνιμη βάση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνεκτιμά στις προτεινόμενες ρυθμίσεις της όλες τις δημιουργικές προτάσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού, αλλά και τις απόψεις της φοιτητικής κοινότητας, για την ενδεχόμενη χρήση και άλλων διαθέσιμων εργαλείων. Ως προς τη συνέχεια της μετάπτωσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αναβαθμίστηκε η υπηρεσία του λογισμικού σύγχρονης εκπαίδευσης μετά από διαπραγμάτευση με τον πάροχο και ήδη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας η λειτουργία του είναι πολύ σταθερή, δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν διεθνώς στο διαδίκτυο.
  • Λύσεις για λογισμικά εικονικών τάξεων θα προταθούν όταν υπάρξει διαβεβαίωση για τη σταθερότητά τους, από τους αντίστοιχους παρόχους με τους οποίους οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.
  • Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος Δικτύων, κατά μέσον όρο 1.000 περίπου χρήστες την ημέρα χρησιμοποιούν το λογισμικό Microsoft Teams. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης αυτού του λογισμικού, ήδη παρέχεται τεχνική υποστήριξη (από την τηλεφωνική γραμμή 7777 και το so@upatras.gr), ενώ έχουν δημιουργηθεί και οδηγοί χρήσης για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές (https://teams.upatras.gr/).

Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στις δύο έως τώρα εκθέσεις απολογισμού της Επιτροπής, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/.

Τα μέλη της Επιτροπής αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν τις δομές και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, το σύνολο των μελών του διδακτικού προσωπικού, αλλά και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ανταποκρίθηκαν στις απολύτως έκτακτες περιστάσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη και επιτυχή μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους της μετάπτωσης, να ανιχνεύει τα προβλήματα όταν και αν εμφανίζονται, να τα επιλύει σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ακαδημαϊκές μονάδες και δομές και να ενημερώνει την κοινότητα του Ιδρύματος για όλες τις εξελίξεις.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Πάτρα, 31 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,
Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν ήδη να προσφέρονται τα θεωρητικά μαθήματα με βάση το σύστημα που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το οποίο βασίζεται στη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης και στην πλατφόρμα e-class, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν στη φοίτησή σας λόγω της επιδημίας Covid-19. Προκειμένου να έχουμε τις απόψεις σας για το σύστημα συνέχισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας,  ώστε να καταγραφούν και να συνυπολογιστούν για τη συνέχιση αυτού του τρόπου λειτουργίας, για όσο διάστημα διαρκεί η επιδημία, διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για τη συμπλήρωσή του απαιτούνται λιγότερα από 5'. Παρακαλούμε να το συμπληρώσετε, γιατί η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση και τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ:  https://fr.surveymonkey.com/r/Covid19Students
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ μέρους της Επιτροπής
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Πάτρα, 27 Μαρτίου 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID–19

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκλήρωσε τη διαδικασία μετάπτωσης της εκπαιδευτικής του λειτουργίας στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που είχε αναπτυχθεί εδώ και δέκα ημέρες. Μετά την προηγούμενη εβδομάδα κατά την οποία έγινε η πιλοτική λειτουργία του συστήματος με αρκετά διαδικτυακά μαθήματα, από την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2020 ξεκίνησε η προσφορά όλων των μαθημάτων θεωρητικού τύπου, του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών προσομοιώσεων. Ήδη τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας ποσοστό 91% των μαθημάτων έγινε διαδικτυακά με μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών. Επίσης, από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι έχει διπλασιαστεί η προσπέλαση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass).

Παράλληλα συνεχίζονται και διαρκώς αναβαθμίζονται όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού, αλλά και του φοιτητικού σώματος, όπως οδηγοί χρήσης του λογισμικού τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οδηγίες για την παιδαγωγική αξιοποίηση του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η επιτροπή για την εκπαιδευτική λειτουργία στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διοργανώνει 5ο webinar για τους διδάσκοντες το Σάββατο 28/3/2020 (δήλωση συμμετοχής: https://sfb.sites.upnet.gr/webinars/). Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο «Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του Covid-19» (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/).

Η κινητοποίηση του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος είχαν ως αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Τόσο οι δομές και οι υπηρεσίες, όσο κυρίως το σύνολο του διδακτικού προσωπικού απέδειξαν στην πράξη την ικανότητα αλλά και τη δέσμευσή τους για προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης, ακόμη και κάτω από πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διαβεβαιώνει τους φοιτητές του και τις οικογένειές τους ότι θα είναι διαρκώς στο πλευρό τους εκπληρώνοντας την αποστολή του, όπως κάνει σταθερά τα τελευταία 55 χρόνια προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή στην 7η συνεδρίασή της, τη Δευτέρα 23/3/2020, συνεκτίμησε τα δεδομένα από την πρώτη ημέρα μετάπτωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατέληξε στα ακόλουθα σημεία για την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος.
Από το πρωί της Δευτέρας 23/3/2020 ξεκίνησε η προσφορά μεγάλου αριθμού θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκαν προβλήματα τεχνικής φύσεως, τα οποία διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν στην υπερφόρτωση των συστημάτων διεθνώς καθώς και στην υπερφόρτωση των συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το Τμήμα Δικτύων έγιναν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου να επιλυθούν εκείνα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο του Ιδρύματος:
• Λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων το πρωί παρουσιάστηκε πρόβλημα στη σύνδεση αρκετών χρηστών, κυρίως φοιτητών. Για την επίλυση του προβλήματος έγινε αναβάθμιση σε νέα έκδοση της υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (Shibboleth) και πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών ώστε να επιτευχθεί η ομαλότερη σύνδεση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών στο Skype for Business.
• Το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass), λόγω αυξημένης χρήσης τέθηκε εκτός λειτουργίας για λιγότερο από μία ώρα. Το πρόβλημα επιλύθηκε με τον διπλασιασμό των ενεργών συνδέσεων στη βάση δεδομένων του και έκτοτε δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες μέχρι τη λήξη και των τελευταίων μαθημάτων της ημέρας.
• Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε το πρόβλημα διακοπής της σύνδεσης, είτε για μέλη του διδακτικού προσωπικού είτε για φοιτητές. Αυτό είναι κάτι που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, συμβαίνει σε αρκετά συστήματα σύγχρονης εκπαίδευσης αυτή την περίοδο. Συνιστάται σε αυτές τις περιπτώσεις η άμεση επανασύνδεση μέσω του συνδέσμου του μαθήματος και παρακαλούνται τα μέλη του διδακτικού προσωπικού να ενημερώνουν τους φοιτητές για αυτή τη δυνατότητα κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι για τη σύνδεση στο Skype for Business δεν απαιτείται η χρήση της υπηρεσίας OpenVPN, η χρήση της οποίας καλό είναι να αποφεύγεται για το μεταβατικό διάστημα. Συνιστάται επίσης να μην υπερφορτώνεται το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass) με αρχεία βίντεο και με αρχεία για τα οποία μπορεί να δίνονται σύνδεσμοι.
Προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης αποτίμηση της κατάστασης και να δρομολογηθούν οι ενέργειες βελτίωσης που θα κριθούν αναγκαίες καλούνται τα Τμήματα να:
• προχωρήσουν σε πλήρη αποτύπωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας.
• εξετάσουν όλες τις δυνατότητες για αποφόρτιση της λειτουργίας τις ώρες αιχμής εξαντλώντας τις δυνατότητες σε επίπεδο ωρολογίου προγράμματος (όπως: επιμήκυνση ως προς τις ώρες, διεύρυνση ωραρίου, αξιοποίηση κενών λόγω εργαστηριακών μαθημάτων που δεν διεξάγονται).
Οφείλονται θερμές ευχαριστίες στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδιαίτερα όμως στα μέλη του διδακτικού προσωπικού που υπό πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες πραγματοποίησαν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων, στο Τμήμα Δικτύων για τη συνεχή υποστήριξη και τις άμεσες τεχνικές λύσεις κατά το πρώτο τετράωρο της μετάπτωσης και τους τεχνικούς υπευθύνους Τμημάτων. Οφείλονται επίσης, ευχαριστίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που με την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή τους προσέδωσαν αξία σε αυτό το εγχείρημα. Η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα ξεκίνησε να κερδίζει το στοίχημα της συνέχισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας εν μέσω της επιδημίας Covid-19, της αναστολής λειτουργίας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στις 20/3 βρίσκονταν εκτός εκπαιδευτικών δομών περισσότεροι από 1.250 εκ. εκπαιδευόμενοι, όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε 124 χώρες, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 εκ. εκτιμάται ότι σπουδάζουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και στις επόμενες ημέρες συνεχιστεί με την ίδια ένταση η προσπάθεια που γίνεται από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, πολύ σύντομα θα έχει επιτευχθεί η συνέχιση των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης.
Η Επιτροπή μελετά με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού, αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία που συσσωρεύεται ήδη από την εβδομάδα πιλοτικής εφαρμογής, συνεκτιμά τα προβλήματα που παρουσιάζονται διεθνώς σε παρόμοιες μεταπτώσεις και έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας πλήρους μετάπτωσης θα είναι σε θέση να υποβάλλει στα αρμόδια θεσμικά όργανα συγκεκριμένες προτάσεις, συμπληρωματικές ρυθμίσεις και εναλλακτικά σχέδια για την ενίσχυση και την αναβάθμιση του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 22 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

 

Τα τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για τη χρήση του λογισμικού Skype for Business πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή και το Σάββατο 20 και 21 Μαρτίου 2020. Η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων ήταν μεγαλύτερη από επτά ώρες και τα παρακολούθησαν περισσότερα από 300 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε το Τμήμα Δικτύων για την υποστήριξη του τεχνικού μέρους των σεμιναρίων, και όλους και όλες τις συναδέλφους που τα παρακολούθησαν, και με την ενεργή συμμετοχή τους ανταλλάχθηκαν απόψεις για καλές πρακτικές.

Μετά την εβδομάδα πιλοτικής εφαρμογής στην οποία έχουν ήδη γίνει αρκετές εκατοντάδες διαδικτυακές διαλέξεις και αναπληρώσεις μαθημάτων, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινά η πλήρης μετάπτωση των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο «Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του Covid-19» (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/).

 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 19 Μαρτίου 2020
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19
-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-

 

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία από όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θεωρητικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηρίων, καθώς και των εργαστηρίων που έχουν ασκήσεις με χρήση υπολογιστικών συστημάτων και προσομοίωσης, θα προσφερθεί με το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των λογισμικών, και ιδιαίτερα του Skype for Business, έχουν αναρτηθεί από τις 15/3/20 στον ειδικό χώρο του eclass: «Εκπαιδευτική Λειτουργία την εποχή του Covid-19».

Προκειμένου να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία μετάπτωσης των μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μετά από αιτήματα πολλών μελών του διδακτικού προσωπικού, αποφασίστηκε να διοργανωθούν τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), με αντικείμενο τα τεχνικά ζητήματα και την εκπαιδευτική αξιοποίηση του λογισμικού Skype for Business.

Τα σεμινάρια αυτά έχουν προγραμματιστεί για αύριο και μεθαύριο, δηλαδή πριν την έναρξη της πρώτης εβδομάδας πλήρους μετάπτωσης. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής είναι:
Παρασκευή 20/3: 11.00πμ-12.00μ και 17.00-18.00
Σάββατο 21/3: 11.00πμ-12.00μ και 17.00-18.00

Προκειμένου να διασφαλιστεί από τεχνική άποψη η διεξαγωγή των σεμιναρίων είναι αναγκαίο να υπάρξει ανώτατος αριθμός συνδεδεμένων χρηστών. Για τον λόγο αυτό τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (όλων των τύπων και κατηγοριών) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία (και την προτιμώμενη ημέρα και ώρα) στην παρακάτω φόρμα: https://sfb.sites.upnet.gr/webinars/
Σημειώνεται ότι, εφόσον υπάρξει κάλυψη μιας από τις επιλογές, η δυνατότητα συμπλήρωσης θα αφορά τις υπόλοιπες. Οι εγγραφέντες θα λαμβάνουν άμεσα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με τίτλο <<Συμμετοχή σε Webinar Skype for Bussiness – xxx (ένδειξη ημέρας και ώρας συμμετοχής)>>
 

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος
 

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Πάτρα, 18 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή στην 4η συνεδρίασή της, σήμερα Τρίτη 17/3/2020, συνεκτίμησε τις εξελίξεις στο ζήτημα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος και ιδίως τα εξής:
(α) τα επιτυχή αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που προτάθηκε με το μήνυμα της 16/3/2020, και την εμπειρία των συναδέλφων που δίδαξαν αυτό το διήμερο.
(β) τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (116/16.03.2020), σύμφωνα με τις οποίες είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο της πλήρους μετάπτωσης σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανταπόκριση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της, και ιδιαίτερα του διδακτικού προσωπικού, των δομών και των υπηρεσιών του Ιδρύματος είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα:
• Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business με ακροατήρια που κυμαίνονται από 10 έως 200 άτομα, χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα και μάλιστα με ιδιαιτέρως ενεργή συμμετοχή και προσέλευση  από την πλευρά των φοιτητών.
• Στον ειδικό χώρο («μάθημα») με τίτλο «Εκπαιδευτική Λειτουργία την Εποχή του Covid-19» που έχει δημιουργηθεί στο e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/) για την υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού, έχουν ήδη γίνει 455 εγγραφές μελών του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, ενώ έχει προσπελαστεί 24.602 φορές. Αντίστοιχα, η σχετική ανακοίνωση στο facebook των φοιτητών του Ιδρύματος προσπελάστηκε 13.624 φορές. Στο e-class έχει ήδη ξεκινήσει η κατάθεση ερωτημάτων αλλά και καλών πρακτικών από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ενώ αναρτήθηκαν και νέες οδηγίες για τη χρήση του Skype for Business https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/EE994/guide-teaching... για τους εγγεγραμμένους χρήστες και είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/guide-teachingstaff-1.pdf (συγγραφή και επιμέλεια: Ι. Αντωνόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος και Ι. Τσάκωνας).
• Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για το διδακτικό προσωπικό ανταποκρίθηκε σε 182 κλήσεις κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο λειτουργίας, ενώ απαντήθηκαν 33 μηνύματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό.
• Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου» στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης https://library.upatras.gr/support/edumaterial, με ηλεκτρονικά συγγράμματα και πηγές. Η ιστοσελίδα αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς τις επόμενες ημέρες.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις προκειμένου η μετάπτωση αυτή να επηρεάσει στο μικρότερο δυνατό βαθμό το επίπεδο ποιότητας στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι  διευθετήσεις αυτές είναι απολύτως συμβατές με τις οδηγίες που δόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο και επομένως είναι απολύτως αναγκαίο αυτή τη στιγμή να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, όλα τα ΑΕΙ πρέπει να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 24.3.2020 προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής λειτουργίας με φυσική παρουσία, ενώ έως τις 30.3.2020 είναι απαραίτητο να έχει αποσταλεί στο Υπουργείο ο αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται εξ αποστάσεως ανά Τμήμα και ΑΕΙ. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο τις αμέσως επόμενες ημέρες να  γίνουν οι εξής ενέργειες:
• Καθορισμός των μαθημάτων που θα ενταχθούν στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, με αιτιολόγηση για τα μαθήματα που δεν θα προσφερθούν, όπως τονίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου. Στα μαθήματα που θα προσφερθούν περιλαμβάνονται εκείνα που είναι εφικτό να υλοποιηθούν με βάση το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (θεωρητικά μαθήματα, θεωρητικό μέρος εργαστηριακών μαθημάτων, κλπ). Στόχος είναι για όσο διάστημα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας να έχουν γίνει οι αναπληρώσεις μαθημάτων, αλλά και η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των θεωρητικών μαθημάτων, ώστε όταν επιτραπεί η λειτουργία με φυσική παρουσία να υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για την αναπλήρωση των εργαστηριακού τύπου μαθημάτων.
• Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση τα κενά που δημιουργούνται στα ωρολόγια προγράμματα λόγω αναβολής των εργαστηριακής φύσεως μαθημάτων, ενώ θα ήταν σκόπιμο από την επόμενη εβδομάδα να δημιουργηθούν νέα ωρολόγια προγράμματα για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας. Οι διαδικασίες μέσω των οποίων ένα μάθημα θα θεωρείται ότι έχει διδαχθεί καθορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και επομένως οι ειδικότερες προϋποθέσεις θα καθοριστούν από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
• Η παροχή των συγγραμμάτων στους φοιτητές είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Επομένως, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα συγγράμματα των μαθημάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η μετάπτωση σε συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στις οδηγίες του Υπουργείου αναφέρεται ότι η προσφορά μαθημάτων εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στον ασύγχρονο τρόπο, αλλά είναι αναγκαίο να συνοδεύεται και από διδασκαλία με σύγχρονο τρόπο (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος) ή και από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, αφού για το μεν σύγχρονο μέρος έχει διατεθεί το λογισμικό Skype for Business, ενώ ως πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης υφίσταται ήδη το e-class. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνεκτιμά στις αποφάσεις της όλες τις δημιουργικές προτάσεις των συναδέλφων, αλλά και τις απόψεις της φοιτητικής κοινότητας, για την ενδεχόμενη χρήση και άλλων διαθέσιμων εργαλείων. Ωστόσο, η μέχρι στιγμής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα μεγάλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς, δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων επιλέγεται μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, κυρίως για λόγους υποστήριξης και εκπαίδευσης του προσωπικού, εξοικείωσης των φοιτητών με συγκεκριμένα και σταθερά περιβάλλοντα μάθησης, αλλά και για λόγους τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων. Δεν είναι επιθυμητό να μην επιτραπεί η χρήση και άλλων εργαλείων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίο να συνυπολογίζονται τα ζητήματα πιστοποίησης της διαδικασίας ως προς την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ζητήματα διάθεσης υλικού σε άλλες πλατφόρμες εκτός Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, σε αυτή τη φάση μετάπτωσης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τεχνικά ζητήματα  για κάθε πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης, είναι απαραίτητο να συντονιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να αποφευχθούν παράπλευρα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την πολυτυπία των λύσεων που θα επιλεγούν.

Η αποτίμηση της Επιτροπής για τις δύο πρώτες ημέρες πιλοτικής λειτουργίας είναι απολύτως θετική. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υπό εξαιρετικά  πιεστικές συνθήκες έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία εκείνων των λύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ομαλοποίηση της κατάστασης στο μέτρο του εφικτού. Ο βαθμός κινητοποίησης του συνόλου της κοινότητας του Ιδρύματος εγγυάται ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις οδηγίες της ελληνικής πολιτείας συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία του ιού Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για πραγματοποίηση των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί σήμερα Δευτέρα 16/3/2020, με στόχο έως το τέλος της εβδομάδας το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας να γίνεται με αυτό τον τρόπο.

Οδηγίες
(α) Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διαλέξεων των επιμέρους μαθημάτων γίνεται με το λογισμικό Skype for Business. Οδηγίες χρήσης θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr
(β) Για κάθε διάλεξη, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό σύνδεσμο, τον οποίο θα βρίσκετε στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass από το διδάσκοντα καθηγητή σας.

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών με βάση τις οδηγίες της ελληνικής πολιτείας συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία του ιού Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για πραγματοποίηση των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί σήμερα Δευτέρα 16/3/2020, με στόχο έως το τέλος της εβδομάδας το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας να γίνεται με αυτό τον τρόπο.

Οδηγίες

(α) Η δημιουργία των εξ αποστάσεως διαλέξεων για τα μαθήματά σας γίνεται με το λογισμικό Skype for Business (SfB). Οδηγίες χρήσης θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sfb.sites.upnet.gr

(β) Μετά τη δημιουργία της κάθε διάλεξης στο SfB θα πρέπει να αναρτάτε (με βάση της οδηγίες του παραπάνω συνδέσμου) τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/) του μαθήματος που αφορά η διάλεξη, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι φοιτητές.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης (2610-997777), και αντίστοιχα ηλεκτρονική διεύθυνση (so@upatras.gr).

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πάτρα, 16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη συγκροτήσει Επιτροπή, με πράξη Πρυτάνεως, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Νίκο Καραμάνο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Πρόεδρος), Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ευστράτιο  Γαλλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Νικόλαο Αβούρη, Καθηγητή, Συντονιστής Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Αθανάσιο Καραλή, Καθηγητή, Συντονιστή Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Μιχαήλ Ξένο, Καθηγητή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Θεόδωρο Σερεμέτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Χρήστο Βαλή, Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Ιωάννη  Αντωνόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής και Βασίλειο Γιαννακόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής.
Η Επιτροπή στην 3ητης συνεδρίαση, την Κυριακή 15/3/2020, συνεκτίμησε τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την επιδημία Covid-19. Ήδη σε παγκόσμιο, αλλά και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων έχει εκκινήσει τη μετάπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο επίπεδο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Από την προηγούμενη ανακοίνωσητης επιτροπής, δρομολογήθηκαν κοινές ενέργειες όλωντων εμπλεκομένων δομών του Ιδρύματος (Κέντρο Δικτύων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Κέντρο ΕκπαιδευτικήςΤεχνολογίας και Πολυμέσων και Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης), προκειμένου μέσα στο διήμερο να εκπονηθούν τα αναγκαία υλικά και να εξειδικευτούν οι ρυθμίσεις εκείνες που θα καταστήσουν εφικτή την αντιμετώπιση των συνεπειών στην εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τις παρούσες συνθήκες.
Οι προτεινόμενες λύσεις είναι ειδικού σκοπού, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτέρως έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τα μέτρα αναστολής λειτουργίας και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν σε όλους τους τομείς του δημοσίου βίου και προκρίθηκαν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της κρίσης στο φοιτητικό πληθυσμό του Ιδρύματος. Προφανώς, δεν πρόκειται για εφαρμογή ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης, αλλά για έκτακτες ρυθμίσεις που στοχεύουνστο δραστικό περιορισμό των δυσάρεστων επιπτώσεων λόγω της διακοπής των εκπαιδευτικών λειτουργιών. Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του εξαμήνου και η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και διευθετήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Μετά και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-3-2020) και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο συναρτάται:
(α) σε σύγχρονη εκπαίδευση για διαλέξεις με χρήση του λογισμικού Skype for Business, για το οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δωρεάν άδειες, και
(β) σε ασύγχρονη εκπαίδευση με χρήση της ήδη υφιστάμενης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του e-class.
2. Η εφαρμογή του συστήματος εκκινεί τη Δευτέρα 16/3/2020, με στόχο η μετάπτωση να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με αφορμή αυτήν την έκτακτη κατάσταση, θα μπορούσε να επεξεργαστεί μακροπρόθεσμα αποδοτικές και αποδεκτές τεχνικές λύσεις για διδασκαλία από απόσταση για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτή που διάγουμε.
3. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, μετά από διαβούλευση με το διδακτικό προσωπικό, καταρτίζουν τον κατάλογο μαθημάτων που θα ενσωματωθούν στις ρυθμίσεις αυτές, καθώς επίσης και τον κατάλογο των μαθημάτων που πιθανώς δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με το προτεινόμενο σύστημα. Εξυπακούεται, ότι η αναλογία μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (δηλαδή αξιοποίησης του Skype for Business και του e-class), καθορίζεται με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα προβλεπόμενα, στα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων, μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, ορίζονται ανά Τμήμα, με ευθύνη των Προέδρων, ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι για το εκπαιδευτικό μέρος (κατά προτεραιότητα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υπεύθυνοι των Τμημάτων για τα Ανοικτά Μαθήματα) και τεχνικοί υπεύθυνοι για την επίλυση των προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο και την επικοινωνία με τις αντίστοιχες δομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
4. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου θα ενημερωθούν για τη νέα φάση εκπαιδευτικής λειτουργίας προκειμένου εγγραφούν στα e-class των μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, μέσω του studentnews@upatras.gr.
5. Έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός χώρος («μάθημα») στο e-class του Ιδρύματος (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/) με τίτλο «Εκπαιδευτική Λειτουργία την εποχή του Covid-19». Στον συγκεκριμένο χώρο έχουν ήδη αναρτηθεί, και διαρκώς θα εμπλουτίζονται, οδηγίες για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του Skype for Business, καθώς επίσης και του e-class. Στο συγκεκριμένο μάθημα του e-classέχει δημιουργηθεί και Χώρος Συζήτησης, όπου το διδακτικό προσωπικό μπορεί να αναρτά καλές  πρακτικές και προτάσεις, ενώ ο ίδιος χώρος μπορεί να λειτουργήσει και ως βήμα για διατύπωση αποριών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό, των μελών του διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών που πρόκειται να αξιοποιήσουν το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα τα υλικά και τη διαθέσιμη ενημέρωση.
6. Εγκαταστάθηκε τηλεφωνική γραμμή (2610-997777, εσωτερικό 7777) για επείγοντα τεχνικά προβλήματα (helpdesk), η οποία θα λειτουργεί από 09.00 έως 19.00 και θα υποστηρίζεται από τέσσερα στελέχη του Τμήματος Δικτύων.
7. Δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τεχνική υποστήριξη και διατύπωση ερωτημάτων τεχνικής φύσεως (so@upatras.gr).
8. Εντός της εβδομάδας η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης θα δώσει κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που θα μπορούν να εντάσσονται στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
9. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε καθημερινή βάση προκειμένου να επιλύει τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται.
10. Οι παραπάνω ρυθμίσεις  θα επανεξετάζονται με βάση τις εξελίξεις, τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μοντέλα και μορφές εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σήμερα όμως αυτό που προέχει είναι η επιλογή εκείνων των τεχνικών λύσεων με βάση τα άμεσα διαθέσιμα εργαλεία και τις υφιστάμενες υποδομές, ώστε με ελάχιστη ενημέρωσητα μέλη του διδακτικού προσωπικού να μπορέσουν να εκκινήσουν άμεσα το διδακτικό τους έργο.Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού μπορούν να διατυπώνουν τις προτάσεις τους για βελτιστοποίηση του συστήματος στον ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε στο e-class, ώστε να συνεκτιμώνται και να αξιοποιούνται σε νέες ρυθμίσεις και διευθετήσεις. Όπως πάντοτε, έτσι και σε αυτή την πρωτόγνωρη εκπαιδευτική κρίση, τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού ενημερώνονται για τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις, τις προσαρμόζουν στις δικές τους διδακτικές ανάγκες και προτεραιότητες και δημιουργούν τις δικές τους πρωτότυπες παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων φοίτησης που ήδη έχουν αντικειμενικά δημιουργηθεί.

Σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και θα κινητοποιήσει όλους τους δυνατούς ανθρώπινους πόρους προκειμένου να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του και να σταθεί δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.

Η Πρύτανις 
Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου                                          

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος

-----------------------------------------------------------

Πάτρα, 13 Μαρτίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη συγκροτήσει επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Νίκο Καραμάνο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (συντονιστής), Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή, ΠρόεδροΤμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ευστράτιο  Γαλλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Νικόλαο Αβούρη, Καθηγητή, Συντονιστής Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Αθανάσιο Καραλή, Καθηγητή, Συντονιστή Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Μιχαήλ Ξένο, Καθηγητή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Θεόδωρο Σερεμέτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Χρήστο Βαλή, Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης και Ιωάννη  Αντωνόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών από τη διακοπή λειτουργίας γίνεται με βάση συγκεκριμένο οδικό χάρτη, με γνώμονα αφενός την αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν πραγματοποιούνται και αφετέρου τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και τη σύννομη λειτουργία του με βάση τις προϋποθέσεις που το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορίζει. Για το σκοπό αυτό, από την αναστολή της λειτουργίας του είχαν εκπονηθεί συγκεκριμένα σχέδια για τη μερική μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές που το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει, όπως ψηφιακά μαθήματα (διδακτικό υλικό, βιντεοδιαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμες εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και οι υφιστάμενες δομές (Κέντρο Δικτύων, Κέντρο Δια βίου Μάθησης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης) με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινό τους δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά και την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-3-2020), στην οποία σαφώς ορίζεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια των μαθημάτων με μέσα και μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και δομές καθώς και τη συσσωρευμένη εμπειρία του εκκινεί άμεσα τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με βάση τα συστήματα αυτά, θα διεξάγονται τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας και, σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση και των προπτυχιακών μαθημάτων με στόχο να ολοκληρωθεί η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αναλυτική ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών θα γίνει με σειρά ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στην αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν έγιναν αλλά και στη διεξαγωγή όσων μαθημάτων μπορούν να διεξαχθούν μέσω των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για τα υπόλοιπα μαθήματα (εργαστηριακά, κλινικά, πρακτικές ασκήσεις, κ.ά) θα υπάρξουν κατάλληλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις πιθανές ρυθμίσεις που θα εξαγγελθούν από το Υπουργείο και την εξέλιξη των έκτακτων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου από όλους τους φοιτητές.

Είναι αναγκαίο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Ιδρύματος να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος (upnet.gr) και να εγγράφονται στην πλατφόρμα e-class σε όλα τα μαθήματα που επιλέγουν για το εαρινό εξάμηνο.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων παρακαλούνται έως την επόμενη Τετάρτη να αποστείλουν καταστάσεις με τα μαθήματα στα οποία (α) είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα (λ.χ. θεωρητικά/υποχρεωτικά μαθήματα), (β) δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και (γ) δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με κανέναν τρόπο (λ.χ. πρακτική άσκηση σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί).

Έως τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές διευθετήσεις και θα είναι εφικτή η αναλυτικότερη ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού όλων των κλάδων.

Αναλυτική ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού σώματος θα γίνει με σειρά ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

 

Ενημέρωση από:

Πρύτανι Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Αναπληρωτή Πρυτάνεως, Καθηγητή Νικόλαο Καραμάνο