Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμ. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΔΕΤ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(MSc in digital innovation & management-DI.MA)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Τμήμα ΔΕΤ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΦΕΚ 2510/24-06-20) για το ακαδημαϊκό έτος  2020-2021 Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:
•  Ψηφιακό μάρκετινγκ(Digital Marketing)
• Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)
Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αν οι συνθήκες το επιβάλλουν
1a.Σκοπός Ψηφιακό μάρκετινγκ(DigitalMarketing)
Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι, να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ ώστε να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι, με την βοήθεια του κλάδου των Νευροεπιστημών και ειδικότερα του πεδίου του Νευρομάρκετιγνκ θα είναι ικανοί, να γνωρίζουν τους τρόπους επηρεασμού των καταναλωτών, να αξιοποιούν  και να εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές για τη διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
1b.Σκοπόςμεταπτυχιακού στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(e-Government)
Σκοπός της ειδίκευσης  αυτής  είναι να προσφέρει την απαραίτητη  γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της ψηφιακής μεταρρύθμισης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του προγράμματος θα αποκτήσουν μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και την αξιολόγησης της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την Δημόσια Διοίκηση και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην χώρα μας που προσφέρει αυτή την ειδίκευση
2.Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  όλοι οι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων ,ΤΕΙ) ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

3.Αριθμός εισακτέων
Για το ακαδ έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή 50 εισακτέων

 

4.Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:
α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια,
β) Αναγνωρισμένοι τίτλοι γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση),
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα : 0-5 μόρια,
δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια)  από 0-5 μόρια,
ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-35 μόρια.
5.Φάκελος υποψηφιότητας : αίτηση και δικαιολογητικά
          Αίτηση μέσω του portal του Πανεπιστημίου
          Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
           Βιογραφικό σημείωμα. 
           Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
           Αντίγραφο πτυχίου.
           Επιστημονικές δημοσιεύσεις.(αν υπάρχουν)
           Αποδεικτικό ξένης γλώσσας. (αν υπάρχει)
     Δύο συστατικές επιστολές(κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμ    ΔΕΤ).
            Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται :
α) από τον/την/τους υπεύθυνο/η/ους του προγράμματος καθηγήτρια Ηρα Αντωνοπούλου., Τμήμα  ΔΕΤ
e-mail:hera@upatras.gr
β) στην ιστοσελίδα : http://dima.upatras.gr/
γ) στη Γραμματεία του Τμήματος svotsi@upatras.gr τηλ.2610-369203
κυρία Σοφία Βότση
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 20/9/2020. O φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη:
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π.Μ.Σ. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043