Προκήρυξη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ."Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών" , για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών με τις εξής Ειδικεύσεις:
Α. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Β. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Γ. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
(α) Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Υποψήφιοι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών οφείλουν, εφόσον προεπιλεγούν, να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.
(β) Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών των Τμημάτων της παραγράφου (α) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους μέχρι την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ. Φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών Τμημάτων μη Πολυτεχνικών Σχολών, για τους οποίους κατά την προεπιλογή τους έχουν καθορισθεί εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.
Στην αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την Ειδίκευση, την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΔΜΣ είναι δύο (2) εξάμηνα. Για εργαζόμενους φοιτητές και σε ειδικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών στις περιπτώσεις αυτές δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μια από τις παρακάτω δύο εναλλακτικές: (α) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ μεταπτυχιακά μαθήματα (τέσσερα ανά εξάμηνο) ή (β) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι μαθήματα (τέσσερα στο πρώτο και δύο στο δεύτερο εξάμηνο) και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο δεύτερο εξάμηνο. Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων επισυνάπτεται.

Το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ μέχρι 35 φοιτητές. Η ενδεικτική κατανομή των εισαγομένων στις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι:
- Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας          : 16
- Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές              : 12
- Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων                             :   7

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια τη συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου (προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών) με τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, την απόδοση στις σπουδές του [βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, διάρκεια σπουδών], την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει), τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή επιλογής) και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή επιλογής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 15-09-2020 τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών, τηλ.: 2610 996 502 –2610 996 504), όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

1)  Έντυπη αίτηση (*) όπου δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τους τίτλους σπουδών τους καθώς και την ειδίκευση της επιλογής τους
2) Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (σε περίπτωση εκκρεμότητας οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρουν το λόγο καθώς και το πότε θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους)
3) Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις. Σε περίπτωση που καταθέσουν Αναλυτική Βαθμολογία μόνο με τους προβιβάσιμους βαθμούς, καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η Σχολή τους δεν χορηγεί Αναλυτική Βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές στις εξετάσεις.
4) Απόφαση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού.
5) Βιογραφικό σημείωμα.
6) Περιγραφή στόχων (*) του υποψηφίου/ας ως προς την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
7) Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφ’ όσον προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του/της υποψηφίου/ας).
8) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).
9) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (*). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elkateli@upatras.gr.
10) Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).

(*) Έντυπα αίτησης, περιγραφής στόχων και συστατικών επιστολών στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος και έχουν επίσης καταχωρηθεί στο σύνδεσμο Εγγραφές της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων, στα οποία οφείλουν να εξεταστούν οι επιλεγόμενοι για το ΠΜΣ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών

Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Α Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Β Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Γ
Σχεδιασμός γραμμικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος Υδραυλική Τεχνική της Κυκλοφορίας
Σχεδιασμός Μεταλλικών στοιχείων Υδρολογία Σχεδιασμός Οδών
Εδαφομηχανική Ι Καθαρισμός Νερού Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Ανάλυση γραμμικών φορέων με μητρώα Επεξεργασία Λυμάτων Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I
Μηχανική των υλικών Ρευστομηχανική Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Ανάλυση κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Χημεία Περιβάλλοντος Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων

Η εξεταστέα ύλη και ενδεικτική βιβλιογραφία αναφέρονται στα περιγράμματα των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/OdhgosSpoudwn/). Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα ταυτόχρονα με τους προπτυχιακούς φοιτητές, ακολουθώντας το Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043