Εισαγωγή Υποψηφίων στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων
για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή στο Α΄ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.
Το Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής Τομείς:
 Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής, με αντικείμενο τη μηχανική του παραμορφώσιμου σώματος, τη μηχανική και την τεχνολογία προηγμένων υλικών και την εμβιομηχανική,
 Κατασκευαστικός Τομέας, με αντικείμενο τη σχεδίαση, την κατασκευή και την παραγωγή προϊόντων, μηχανών και συστημάτων,
 Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τα ρευστά / αέρια, τη θερμότητα, τις ενεργειακές μετατροπές και το περιβάλλον και
 Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, με αντικείμενο την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων
Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής
Α. Αιτήσεις ένταξης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μπορούν να υποβάλλουν κάτοχοι ΔΜΣ:
• Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών και άλλων τμημάτων μηχανικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
• Τμημάτων θετικών σχολών και σχολών επιστημών υγείας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
Β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ, η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι ΔΜΣ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 
Γ.  Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα κατά  ελάχιστο από το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος ή και από άλλο Πρόγραμμα Σπουδών με εισήγηση της τριμελούς και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο του Δ.Δ. έχει ως εξής:

Ο κατάλογος των μαθημάτων για τους υποψήφιους διδάκτορες είναι αναρτημένος στην διεύθυνση:
http://www.mead.upatras.gr/metaptuxiaka-mathimata/
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά τη ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Ειδικά για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και η μέγιστη παραμονή του φοιτητή στο πρόγραμμα ορίζεται στα τέσσερα συν τρία (4+3) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 
Για το Α’ Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, ο αριθμός των θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι  ΕΙΚΟΣΙ (20), οι οποίες κατανέμονται στους Τομείς ως εξής:
Α.  Πέντε (5) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τον Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής, όπως παρακάτω:
1. Τρεις (3) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Τεχνολογίες του Διαστήματος και DRONES»
2. Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μηχανική Συνθέτων Υλικών»
3. Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Εκτίμηση της Απομένουσας Αντοχής Συνδέσεων με Κόλλα Μεταλλικών/Συνθέτων Υλικών με Χρήση Αισθητήρων Οπτικών Ινών»

Β.  Δέκα (10) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τον Κατασκευαστικό Τομέα, όπως παρακάτω:
1.  Τρεις (3) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμός και Κατεργασίες»
2. Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Διάγνωση και Πρόγνωση Βλαβών σε Μηχανολογικά Συστήματα με Πολύπλοκες Συνθήκες Λειτουργίας Βάσει Προηγμένων Γραμμικών και μη Γραμμικών Στοχαστικών Μοντέλων και Μετρήσεις Ταλαντώσεων»
3.  Δύο (2) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάπτυξη Αλγορίθμων και Πιλοτικού Συστήματος για την Δυναμική Παρακολούθηση, Διάγνωση και Προβλεπτική Συντήρηση Οχημάτων Επιφανείας»
4.  Τρεις (3) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ανάπτυξη Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης για Σθεναρό Structural Health Monitoring σε Στόλο Αεροχημάτων»
5.  Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μοντελοποίηση Σημάτων, Ανίχνευση Βλαβών και Προβλεπτική Συντήρηση για Οχήματα Επιφανείας»

Γ.  Τέσσερις (4) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τον Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, όπως παρακάτω:
1. Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Μελέτη Ακουστικού Πεδίου Γύρω από Στερεό Σώμα Πολύπλοκης Γεωμετρίας»
2. Τρεις (3) θέσεις στην επιστημονική περιοχή «Ρευστοθερμικών φαινομένων, τύρβης, καύσης και διφασικών ροών με πειραματικές ή/και με υπολογιστικές μεθοδολογίες και εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος, αεροναυτικής και βιολογικών ροών»

Δ.  Μία (1) θέση υποψηφίου διδακτόρα για τον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, όπως παρακάτω:
1. Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Αξιοποίηση Πολυμορφικών Δεδομένων με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης Βασισμένες σε Γράφους»

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται από ειδική τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και με κριτήρια που ορίζονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500, Πάτρα, (Τηλ. 2610 969404 και 2610 969401), από τις 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη μέχρι και 12 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεως σε ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του τμήματος, στην διεύθυνση:  http://www.mead.upatras.gr/aitiseis/
2. Αντίγραφα τίτλων Προπτυχιακών σπουδών. Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ισοτιμίας από τις αρμόδιες γι’ αυτό αρχές πιστοποίησης
3. Αντίγραφο(α) τίτλου(ων) Μεταπτυχιακών σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές
7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (στην περίπτωση σπουδαστικών και διπλωματικών εργασιών απαιτείται μόνο περίληψη)
9. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
10. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
12. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με το επώνυμο γραμμένο στη πίσω όψη, μέσα σε φάκελο)
13. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στην διεύθυνση:
http://www.mead.upatras.gr (Διδακτορικές Σπουδές → Εσωτερικός Κανονισμός)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ  12-8-2020
 

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610969043