Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα συγκροτηθεί για τη χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει (ΦΕΚ 684/Β΄/1988), β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2801/23656/21-07-2020 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ως άνω (γ) σχετικού εγγράφου μας και κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 της ως άνω (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (ισόγειο (αίθριο) του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης), θα γίνει η κλήρωση των τακτικών μελών των τριμελών εφορευτικών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίες διευθύνουν τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 8, παρ. 7 της Υ.Α.).

Η κλήρωση είναι δημόσια και θα διενεργηθεί από την Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ενώπιον δύο τουλάχιστον προϊσταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων και αν αυτοί δεν υπάρχουν, ενώπιον δύο υπαλλήλων, καθώς επίσης και με την παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδικαλιστική οργάνωση, μέλη της οποίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει αυθημερόν για τον διορισμό τους τα τακτικά και τα τρία (3) πρώτα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά κλήρωσής τους.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Στις παρ. 4, 6, 7, 8 και 9 της ανωτέρω σχετικής Υ.Α., ορίζεται:
«4. Κατά την κλήρωση εξάγεται τριπλάσιος αριθμός αναπληρωματικών μελών, τα οποία αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσής τους. [...]»
«6. Η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για τον παρακάτω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη τα ελλείποντα μέλη αναπληρώνονται βάσει του πίνακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.»
«7. Η εφορευτική επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της επιτροπής αναθέτει σε ένα από τα μέλη της καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών.»
«8. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής εξουσιοδοτείται από τον πρόεδρό της για την παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας που προβλέπονται στην ψηφοφορία με αλληλογραφία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της απόφασης αυτής.»
«9. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.»