Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται στο ισόγειο (αίθριο) του κτηρίου Α’ της Πανεπιστημιούπολης, αναρτήθηκαν την Παρασκευή, 11.09.2020 και ώρα 13:30 οι οριστικοί αλφαβητικοί πίνακες των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων, για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν υποψηφιότητα είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ 19.9.1988 (ΦΕΚ/Β΄/684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις ως άνω (β) σχετικές διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπαλλήλων, που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα εκλογέων, να προβούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης διαδικασία, στην τοιχοκόλληση των οριστικών πινάκων υποψηφίων στην υπηρεσία τους, καθώς και στην επίδοση του εγγράφου, με τα συνημμένα του, στο προσωπικό της αρμοδιότητάς τους, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από έναν αντιπρόσωπο με ένα αναπληρωτή του στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού, που υποβάλλεται στην εφορευτική επιτροπή. Για το διορισμό γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής (άρθρο 6 παρ. 1 της απόφασης).
2) Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των συνδυασμών των υποψηφίων πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 6 παρ. 2 της απόφασης).
3) Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή, όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα της ψηφοφορίας, να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες (άρθρο 6 παρ. 3 της απόφασης).