Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                 Πάτρα   12  /  10  / 2020
                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                          ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Ιατρικής, 3) Φαρμακευτικής, 4) Φιλολογίας και 5) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)  του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΙΩΞ469Β7Θ-Σ2Χ      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18216

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6Γ9Ο469Β7Θ-ΦΧΝ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18218

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: ΩΩ2Δ469Β7Θ-3Σ9     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18219

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: ΨΛΩΓ469Β7Θ-ΗΓ7     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18220

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΛΖ1469Β7Θ-97Χ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18222

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις   13   /  12  / 2020
  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Βιολογίας:                               e-mail: grambio@upatras.gr
                                                            olontou@upatras.gr
                                               Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                                               τηλ.: 2610-969201/969203-205/997975

Ιατρικής:                                e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                              Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                              τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

Φαρμακευτικής                     e-mail:  pharminf@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr 
                                             τηλ.: 2610-962300/962310/962320/962330

       
Φιλολογίας:                          e-mail: philsec@upatras.gr
                                              Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                              τηλ.: 2610 -996234/ 969759/ 969757
   

Διοίκησης Επιχειρήσεων      e-mail: gramdeapt@upatras.gr, askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων          Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr
και Τροφίμων                        τηλ.: 26410-74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο)

                                                                                                                                    Ο Πρύτανης

                                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: