Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                  Πάτρα    15  /  10  / 2020

                                                                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                       ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βιολογίας Φυτών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΘΖΡ469Β7Θ-10Φ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18287
 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία και Οικοφυσιολογία Φυτών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΩΚ3469Β7Θ-ΖΨΒ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18288

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΊΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας ΙΙ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: ΩΨ6Ξ469Β7Θ-ΒΣΒ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18289

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Επιληψίες και Διαταραχές της Συνείδησης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: ΩΩ7Χ469Β7Θ-ΖΜΡ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18290

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία με Εξειδίκευση στη Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική και Νευροανατομία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΤΨ0469Β7Θ-Ε69     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18292

Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική - Τραυματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: ΩΘ41469Β7Θ-Τ4Κ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18293

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    16   /   12   / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Βιολογίας:                               e-mail: grambio@upatras.gr
                                                            olontou@upatras.gr
                                               Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                                               τηλ.: 2610-969201/969203-205/997975

Ιατρικής:                                e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                              Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                              τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

                                                                                                                                                                           Ο Πρύτανης

                                                                                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: