Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                Πάτρα   16  / 10  / 2020
                                                                                                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                                   ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 3) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Κατασκευών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΘΡΠ469Β7Θ-6ΧΕ      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18305

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΖΖΗ469Β7Θ-ΑΜΩ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18306

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Αγωγή».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: ΨΨΡ4469Β7Θ-ΠΘ7     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18309

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: παράσταση και δράμα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΙΣ7469Β7Θ-ΔΗΚ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18310

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις     17   /   12   / 2020
  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

  
Πολιτικών Μηχανικών                                      e-mail: civil@upatras.gr                                                                                       

                                                                          Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...
                                                                          τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης                e-mail: graecedu@upatras.gr
και της Αγωγής στην                                        Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr  
Προσχολική Ηλικία                                           τηλ.: 2610 969306/ 969307/ 969308/ 969309/ 969310/ 999828
                                                   

Θεατρικών Σπουδών:                                     e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
                                                                       Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  
                                                                       τηλ.: 2610- 962906/ 962907/ 962908

                                                                                                                                        Ο Πρύτανης

                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: