Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο : "Επιστήμη των Υλικών".

Το ΠΜΣ συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της Επιστήμης των Υλικών. Στοχεύει στην κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Τμήμα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μελέτης υλικών αιχμής. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποσκοπεί στη συστηματική εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στις ακόλουθες περιοχές: βιοϋλικά, μοριακά υλικά, μικροφασικά και νανοφασικά υλικά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’  ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα επιτυχούς φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος