Το Δ.Π.Μ.Σ. “Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών” στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών, καθώς και στη δημιουργία νέου, κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να στελεχώσει Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, και Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου Υλικών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών», μετά από φοίτηση τριών εξαμήνων.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι και τα ιδρυτικά Τμήματα του Προγράμματος, αλλά και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.