Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                              Πάτρα    15  /  1  / 2021

                                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                   ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Φιλολογίας και 2) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2197/31-12-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-1-2021)
ΑΔΑ: ΩΣΒΟ469Β7Θ-01Δ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19579

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2197/31-12-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 5-1-2021)
ΑΔΑ: 6ΗΡΚ469Β7Θ-ΩΦΟ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 19581
 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις     16  /   3   / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Τμήμα Φιλολογίας e-mail: philsec@upatras.gr Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr τηλέφωνα: 2610 -996234/ 969759/ 969757 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών e-mail: econ-secr@upatras.gr Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr τηλέφωνα: 2610- 969.960/969.999/969.961/969.983                                                                                                                             

                                                                                                                                    Ο Πρύτανης

                                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κατηγορία: 
Χρήστες: