Ορκωμοσίες προπτυχιακών φοιτητών / απονομές μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων

Επισυνάπτεται πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014) αλλά και απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στην αριθ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε το Διορισμό της Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στην αριθ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του επέλεξε τους κ.κ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στην αριθ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του επέλεξε τον κ. Δημήτριο Καρδαμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ως υποψήφιο για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, εδάφιο β του Ν.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Το Συμβούλιο Ιδρύματος στην αριθ. 22/10.7.2014 συνεδρίασή του ενέκρινε τον τελικό οικονομικό Απολογισμό του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2013.

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών RSS