Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 91/24.6.2016) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2115/8.7.2016, τ. Β’, αποτελείται από την Πρύτανι και τους Αναπληρωτές της. 
 
Η σύνθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 

Α. ΠΡΥΤΑΝΙΣ

Καθηγήτρια κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ 

α) Καθηγητής κ. Νικόλαος Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.
β) Καθηγητής κ. Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης.
γ) Καθηγητής  κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας.
 
Στις συνεδριάσεις του Οργάνου συμμετέχουν οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Χαράλαμπος Ροδόπουλος και της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων κ. Αχιλλέας Χαντζόπουλος, ως εισηγητές όπου συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά εβδομαδιαίως, εφόσον υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην  αριθμ. 438/17584/30.6.2016 (ΦΕΚ 2115/8.7.2016, τ. Β’) Απόφαση «Σύσταση εσωτερικού οργάνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών», καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα της Συγκλήτου που θα του μεταβιβάσει η Σύγκλητος με απόφασή της.
Όλες οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός.
 
Γραμματέας Πρυτανικού Συμβουλίου: κ. Ελισάβετ Μπουζαμανάκη (Προϊσταμένη)
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610-966654
Φαξ: 2610-996664
 
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο – Πρυτανεία
26500 Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Πάτρα