Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το  Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αναγνώρισε τη σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητας και πραγματοποίησε εξωτερική αξιολόγηση τον Δεκέμβριο 1999, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της συνόδου των πρυτάνεων – CRE (The Club of Rectors of Europe).

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) ενημερώνει και εποπτεύει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, τη διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επιλαμβάνεται θέματα σχετικά με:

  • τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
  • το ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ για θέματα εκπαίδευσης & έρευνας
  • τις Ετήσιες Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
  • τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις Ακαδημαϊκών Τμημάτων
  • τη σύνταξη των Έκθεσεων Αυτοαξιολόγησης  του Ιδρύματος

Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης, έχει ήδη ολοκληρωθεί τόσο για τα 24 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών εντός του 2014, όσο και για το Ίδρυμα συνολικά τον Δεκέμβριο του 2015, με θετικότατα αποτελέσματα. 

Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος, καθώς και στοιχεία για τη Διασφάλιση Ποιότητας, παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο: http://modip.upatras.gr