Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό και από την κατάλληλη υποδομή, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την προαγωγή της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.

Έρευνα και πολιτικές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με ραγδαία αύξηση προγραμμάτων και κονδυλίων επιχορήγησης της έρευνας. Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται από τις πολιτικές του Ιδρύματος για την προώθηση της αριστείας και τη δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος.

Διαχείριση της έρευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών σύμφωνα με τον Οδηγό χρηματοδότησης του και διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών. Ο ΕΛΚΕ για την διαχειριστική του επάρκεια έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δικαιώματα και ηθική στην έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προσυπογράψει τη Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Δεοντολογίας στην πρόσληψη Ερευνητών, ενώ λειτουργεί και Κέντρο Εξυπηρέτησης Ερευνητών. Ταυτόχρονα η Επιτροπή Βιοηθικής ενημερώνει και γνωμοδοτεί σε ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην έρευνα.

Υποδομές και υποστήριξη της έρευνας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του μέσω κεντρικών υποδομών και υποτροφιών. Παράλληλα, στο Ίδρυμα λειτουργούν Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας και ειδικών μελετών προς ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Με μια ματιά

  • θέση στην Ελλάδα σε αριθμό δημοσιεύσεων
  • 23,7 εκ. ευρώ ετήσια κονδύλια Έρευνας
  • 1598 Ερευνητές

(στοιχεία 06.2018)