Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και τη συνταξιότηση των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης αναλύονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μισθολόγιο και τη σύνταξη παρέχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεσμικό πλαίσιο Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας-Συνταξιοδότησης

 • Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 23-12-2003 τ. Α')
  «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ, γιατρών ΕΣΥ και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
 • Εγκύκλιος υπ' αριθμ. 15106/33/0092/200/4-2-2000 του Γ.Λ.Κ.
  «Αναγνώριση - Συνταξιοδοτική αξιοποίηση χρόνου διδακτικής ή ερευνητικής υπηρεσίας στην αλλοδαπή, μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ».
 • Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 153/3-7-2000 τ. Α')
  «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κέιμενο, με το τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων»
 • Π.Δ. 166/2000 (ΦΕΚ 153/3-7-2000 τ. Α')
  «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κέιμενο, με το τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων»
 • Π.Δ. 102/2004 (ΦΕΚ 70/3-3-2004 τ. Α')
  «Δικαιολογητικά αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο»
 • Ν. 1405/1983 (ΦΕΚ180/13-12-1983 τ. Α')
  «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις».
 • Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138/17-10-1990 τ. Α')
  «Ρύθμιση Συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων».

Δικαιολογητικά Απονομής Σύνταξης

Για την αποστολή των σχετικών φακέλων συνταξιοδότησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων-εντύπων προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Αίτηση απονομής Σύνταξης
 • Υπεύθυνη Δήλωση
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, από το οποίο να φαίνονται τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, το έτος γέννησης αυτών, η προσωπική τους κατάσταση (τέκνα άγαμα ή έγγαμα).
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου πιστωτικού Ιδρύματος (Βιβλιάριο Τραπέζης).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (σε μια σελίδα).
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).