Πλαίσιο

     Σύμφωνα με τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, κατά την άσκηση της εργασίας και κατά τη διάρκεια της παραμονής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου η εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί συλλογική υποχρέωση προβλεπόμενη από τη νομοθεσία.

Υποχρεώσεις ακαδημαϊκής κοινότητας

     Το Πανεπιστήμιο, ως φορέας, φέρει την πλήρη ευθύνη για:

  • την περιφρούρηση της ασφάλειας
  • τη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής
  • την παροχή του απαιτούμενου εξοπλισμού και των απαραίτητων διευκολύνσεων στους φοιτητές
  • την  πληροφόρηση σχετικά με τους κανόνες  Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) και
  • την επίβλεψη της τήρησής τους.

     Επιπλέον, οι επόπτες εργασίας σε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής έχουν ειδική ευθύνη εξασφάλισης έναντι κινδύνου της υγείας και της ασφάλειας των φοιτητών, του τεχνικού προσωπικού κ.λπ.

     Ωστόσο, η υποχρέωση μέριμνας για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών βαρύνει εξίσου ολόκληρο τον πληθυσμό της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Κανένας δεν επιτρέπεται εκ προθέσεως να ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο που να υποβαθμίζει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο.

     Ως αρμόδια όργανα ελέγχου τήρησης των κανόνων ΥΑΕ λειτουργούν η Σύγκλητος, Η Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφαλείας (ΣΕΥΑ), ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας, η Επιτροπή Προστασίας από την Ακτινοβολία και οι πρόεδροι των τμημάτων.