Για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την αρμονική και παραγωγική συνύπαρξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας κρίνεται απαραίτητη η ισχύς και εφαρμογή μίας σειράς κανονισμών.

     Οι εν λόγω κανονισμοί αποβλέπουν αφενός στην προώθηση μίας στρατηγικής πρόληψης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και αφετέρου στην οριοθέτηση της χρήσης του Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.