Κινητικότητα Προσωπικού στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA103 με σκοπό τη Διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία επιθυμούν να μεταβούν σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες-εταίρους που μετέχουν στο Erasmus+ KA103 και να εξοικειωθούν με νέες τεχνικές και περιβάλλοντα διδασκαλίας.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη δράση έχουν επίσης:

 • Οι ομότιμοι καθηγητές, εφόσον ασκούν διδακτικό έργο στο Τμήμα τους το διάστημα που έχουν επιλέξει να μετακινηθούν.
 • Έκτακτο διδακτικό Προσωπικό (Π.Δ. 407, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, «διδάσκοντες στο  στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας» με τις εξής προϋποθέσεις (απόφαση Επιτροπής Erasmus+ συνεδρ. αριθ. 3/2017-2018/23.10.2017):
 1. Να υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής των αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό.
 2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενο/η.
 3. Εφόσον επιλεγούν, απαιτείται η άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής η ύπαρξη ενεργής δι-ιδρυματικής συμφωνίας με το ίδρυμα Υποδοχής.

Ο συμμετέχων θα χρειαστεί να υποβάλει τα εξής αρχεία:

Κατά την υποβολή της αίτησης

Το Staff Mobility agreement for teaching, υπογεγραμμένο από το μετακινούμενο και τον Πρόεδρο/Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος

Πριν τη μετακίνηση

 • Σύμβαση Κινητικότητας
 • Έντυπα ΈΛΚΕ
 • Άδεια μετακίνησης από τη συνέλευση του Τμήματος (για τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ πρέπει να επισυνάπτεται και η βεβαίωση/πρακτικό ανάθεσης διδακτικού  έργου)
 • Στοιχεία Δικαιούχου-σε περίπτωση πρώτης μετακίνησης
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

Μετά τη μετακίνηση

 • Boarding passes αναχώρησης & επιστροφής
 • Staff Mobility agreement for teaching - υπογεγραμμένο από τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Βεβαίωση πραγματοποίησης διδασκαλίας (παρέχεται από το Ίδρυμα Υποδοχής), και
 • On line Survey (υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο - (ζητείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση replies-will-be-discarded@ec.europa.eu απευθείας στο email του μετακινούμενου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γκέλυ Παυλοπούλου - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ 2610996610, email: llp.outgoing@upatras.gr

Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  ΚΑ103 (https://www.upatras.gr/el/node/9876 )

 

Παλαιότερες προκηρύξεις