Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος Erasmus+ σημαντική θέση κατέχει η Επιμόρφωση του Προσωπικού που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση με νέες πρακτικές, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη πολιτισμικών δεξιοτήτων κ.λπ.. Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης δύναται να υλοποιηθούν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, σε επιχειρήσεις ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής προκήρυξης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων. Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει τη μετακίνηση:

διοικητικού προσωπικού (μόνιμο, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει)
διδακτικού προσωπικού (σε ποσοστό 20%)
Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε Συνέδρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η διάρκεια της κινητικότητας είναι 2-5 ημέρες (και 2 ημέρες ταξιδίου)  σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους. H κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30/9/19 (αυστηρά  τελευταία ημέρα επιστροφής).

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης και τις ημέρες ταξιδίου.

Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση.
Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται και κατατάσσονται βάσει κριτηρίων. Οι αιτούμενοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον γνωρίζουν αποδεδειγμένα τη γλώσσα επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Πριν τη μετακίνηση

Το προσωπικό που επιλέγεται να μετακινηθεί για επιμόρφωση υπογράφει Σύμβαση Επιχορήγησης. Για τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας απουσίας από την εκάστοτε Προϊσταμένη αρχή ενώ για το διδακτικό προσωπικό απαιτείται άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Με την επιστροφή
Ο μετακινούμενος θα πρέπει να «ανεβάσει» στην πλατφόρμα τα ακόλουθα:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του 20% της επιχορήγησης είναι η υποβολή του Online Report με την επιστροφή του μετακινούμενου (ζητείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu απευθείας στο email του μετακινούμενου).

 

Προκήρυξη για την κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση ακαδ. έτους 2020-2021

Αποτελέσματα για τη δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση ακαδ.έτους 2020-2021

 

Προηγούμενα έτη (Αρχείο)

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2019-2020: https://www.upatras.gr/el/node/8986
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2019-2020: https://www.upatras.gr/el/node/9070

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2019-2020: https://www.upatras.gr/el/node/8920
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2019-2020: https://www.upatras.gr/el/node/8753

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2018-2019: https://www.upatras.gr/el/node/8221
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2018-2019: https://www.upatras.gr/el/node/8184

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2017-2018: https://www.upatras.gr/el/node/7486 και https://www.upatras.gr/el/node/7514
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2017-2018: https://www.upatras.gr/el/node/7415

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017
http://www.upatras.gr/el/node/6711
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2016-2017: http://www.upatras.gr/el/node/6655 

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016
http://www.upatras.gr/el/node/5820
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2015-2016: https://www.upatras.gr/el/node/5719

Αποτελέσματα επιλογής προσωπικού Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015
http://www.upatras.gr/el/node/5154
Προκήρυξη Erasmus+ Staff Training Mobility 2014-2015: http://www.upatras.gr/el/node/5025