Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ

Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν, διευκρινίζουμε τα εξής:

·         Στον εξωτερικό ανελκυστήρα οι στάσεις είναι ΙΣ, 1ος και στο υπάρχων φρεάτιο ΙΣ,1ος,2ος

Συνοπτικός Διαγωνισμός για «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής».

Ματαιώνεται η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονι

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1519

   59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.   

   Η δημοπρασία θα γίνει την 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια πυροσβεστήρων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 2020-2021»

  8.754,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 27 Οκτωμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 600 τεμαχίων οδηγού σπουδών (βιβλίο) συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργικής του επιμέλειας:
με διάσταση σελίδας :18*20

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 26-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Επισκευή:
Συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού TKA Smart2Pure 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια εκπαιδευτικών αδειών χρήσης Λογισμικού «Adobe Suite για ένα έτος»

  19.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 23/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών θυρών & συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ACCESS CONTROL) των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021-2022»

   Y: 1517

   74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   Η δημοπρασία θα γίνει την 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών) 

Σελίδες