Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Π 1498: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός: 74.375,20 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. - Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8/5/2019, ημέρα Τετάρτη ώρα 10.00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες συντηρήσεως του πρασίνου της Πανεπιστημιούπολης»

    2.584,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

    Προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00.  

    στο κεντρικό πρωτόκολλο.    

Σελίδες