Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά - Προκηρύξεις

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις:

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής»

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ''Ιατρική Φυσική''

Tα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών συ­νερ­γα­ζό­με­να με Ευ­ρω­πα­ϊ­κά Πα­νε­πι­στήμια συ­ντο­νί­ζουν, ορ­γα­νώ­νουν και λει­τουρ­γούν και κα­τά το α­καδ. έ­τος 2015-2016 το αναμορφωμένο Πρό­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στην Ια­τρι­κή Φυ­σι­κή.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος», το οποίο οδη

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής είκοσι έξι (26) υποψηφίων διδακτόρων.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)» γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για από

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής πενήντα (50) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 28-9-2015.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ ''Βιοϊατρικές Επιστήμες''

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρικές Επιστήμες», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ. έτος 2014-2015 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο Πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών»

Τα Τμήματα Φυσικής, Επιστήμης των Υλικών, Χημείας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου από το ακαδ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες